Chi tiết học phần

Thông tin chung của học phần
Mã học phần: CB06C1K
Tên học phần: Tin học đại cương
Tên học phần tiếng anh:

Giới thiệu học phần
Đề cương học phần
Yêu cầu chi tiết
Ghi chú
Tin học đại cương