Chi tiết học phần

Thông tin chung của học phần
Mã học phần: CT01C1K
Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
Tên học phần tiếng anh:

Giới thiệu học phần
Đề cương học phần
Yêu cầu chi tiết
Ghi chú
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin