Chi tiết học phần

Thông tin chung của học phần
Mã học phần: CT02C2T
Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tên học phần tiếng anh:

Giới thiệu học phần
Đề cương học phần
Yêu cầu chi tiết
Ghi chú
Tư tưởng Hồ Chí Minh