Chi tiết học phần

Thông tin chung của học phần
Mã học phần: CT03C3T
Tên học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tên học phần tiếng anh:

Giới thiệu học phần
Đề cương học phần
Yêu cầu chi tiết
Ghi chú
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam