Chi tiết học phần

Thông tin chung của học phần
Mã học phần: CT06C1K
Tên học phần: Giáo dục thể chất 2
Tên học phần tiếng anh:

Giới thiệu học phần
Đề cương học phần
Yêu cầu chi tiết
Ghi chú
Giáo dục thể chất