Chi tiết học phần

Thông tin chung của học phần
Mã học phần: KT02C2K
Tên học phần: Nguyên lý kế toán
Tên học phần tiếng anh:

Giới thiệu học phần
Đề cương học phần
Yêu cầu chi tiết
Ghi chú
Nguyên lý kế toán