Chi tiết học phần

Thông tin chung của học phần
Mã học phần: KT19C2T
Tên học phần: Kế toán xuất nhập khẩu
Tên học phần tiếng anh:

Giới thiệu học phần
Đề cương học phần
Yêu cầu chi tiết
Ghi chú
Kế toán xuất nhập khẩu