Chi tiết học phần

Thông tin chung của học phần
Mã học phần: MK01C3T
Tên học phần: Chiến lược kinh doanh quốc tế
Tên học phần tiếng anh:

Giới thiệu học phần
Đề cương học phần
Yêu cầu chi tiết
Ghi chú