Chi tiết học phần

Thông tin chung của học phần
Mã học phần: MK06C5T
Tên học phần: Marketing thương mại điện tử
Tên học phần tiếng anh:

Giới thiệu học phần
Đề cương học phần
Yêu cầu chi tiết
Ghi chú