Chi tiết học phần

Thông tin chung của học phần
Mã học phần: MK14C3T
Tên học phần: Tình huống Marketing xuất nhập khẩu
Tên học phần tiếng anh:

Giới thiệu học phần
Đề cương học phần
Yêu cầu chi tiết
Ghi chú