Chi tiết học phần

Thông tin chung của học phần
Mã học phần: MK98C3T
Tên học phần: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (chuyên ngành Marketing thương mại quốc tế)
Tên học phần tiếng anh:

Giới thiệu học phần
Đề cương học phần
Yêu cầu chi tiết
Ghi chú