Chi tiết học phần

Thông tin chung của học phần
Mã học phần: NN02C5T
Tên học phần: Tiếng Anh cơ bản II
Tên học phần tiếng anh:

Giới thiệu học phần
Đề cương học phần
Yêu cầu chi tiết
Ghi chú