Chi tiết học phần

Thông tin chung của học phần
Mã học phần: QT06C1K
Tên học phần: Marketing căn bản
Tên học phần tiếng anh:

Giới thiệu học phần
Đề cương học phần
Yêu cầu chi tiết
Ghi chú
Marketing căn bản