Chi tiết học phần

Thông tin chung của học phần
Mã học phần: QT08C2T
Tên học phần: Thống kê doanh nghiệp
Tên học phần tiếng anh:

Giới thiệu học phần
Đề cương học phần
Yêu cầu chi tiết
Ghi chú
Thống kê doanh nghiệp