Chi tiết học phần

Thông tin chung của học phần
Mã học phần: QT74C3T
Tên học phần: Quản trị tác nghiệp TMQT
Tên học phần tiếng anh:

Giới thiệu học phần
Đề cương học phần
Yêu cầu chi tiết
Ghi chú