Chi tiết học phần

Thông tin chung của học phần
Mã học phần: TC03C2K
Tên học phần: Tài chính tín dụng
Tên học phần tiếng anh:

Giới thiệu học phần
Đề cương học phần
Yêu cầu chi tiết
Ghi chú
Tài chính - Tín dụng