Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC

Ngày đăng: 27/09/2011 - Số lượt đọc: 3412

Mã HP Tên HP Tên lớp học Phòng học cũ Phòng học mới Lịch học
2 3 4 5 6
QT23C3T Marketing Căn bản MCB_8.7 A7:102 A2:112 6-7        
A2:108   6-7      
QT11C2T Quản trị doanh nghiệp QTDN_9.6 A7:102 A2:306     6-7    
A2:106       6-7  
NN39C2T Tiếng anh cơ bản III TACB_27.8 A7:102 A2:306       3-5   
A2:206          1-5
CB06C1K Tin học đại cương THDC_1.1 A7:102 A2:112     1-2    
A2:204       1-2