Bản tin phòng đào tạo


DANH SÁCH HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ HỌC HỌC KỲ 2 NĂM 2011-2012 CĐ KHOÁ 11

Ngày đăng: 15/12/2011 - Số lượt đọc: 6070

1. LỚP 11CHP

KC59C3T

Hóa hc du m **

XDHC

30

11CHP

KC46C3T

Hóa hc các hp cht thiên nhiên **

XDHC

45

11CHP

KC55C3T

Các phương pháp phân tích đin hoá

XDHC

60

11CHP

KC54C3T

Các phương pháp phân tích quang

XDHC

60

11CHP

KC56C3T

Các phương pháp tách

XDHC

60

11CHP

KC57C3T

K thut x lý mu phân tích

XDHC

60

11CHP

 

2. CÁC LỚP 11CKD

QT48C3T

Qun tr văn phòng **

QTNV

30

11CKD

QT14C3T

Kinh doanh xut nhp khu

QTNV

38

11CKD

QT07C2K

Qun lý cht lượng

QTNV

38

11CKD

QT10C2K

WTO và hi nhp KTQT

Kinh tế

38

11CKD

QT47C3T

Qun tr sn xut và tác nghip **

QTNV

45

11CKD

QT09C3T

Thương mi đin t

QTNV

45

11CKD

 

3. LỚP 11CKN

CB15C2T

H thng thông tin qun lý

Tin KT

30

11CKN

QT50C3T

Kinh doanh quc tế **

QTNV

30

11CKN

QT49C3T

Đu tư quc tế **

Kinh tế

45

11CKN

QT09C3T

Thương mi đin t

QTNV

45

11CKN

QT20C3T

Vn ti, giao nhn và bo him hàng hoá

QTNV

45

11CKN

 

4. CÁC LỚP 11CKS

QT54C3T

T chc s kin **

Du lch

30

11CKS

QT10C2K

WTO và hi nhp KTQT

Kinh tế

38

11CKS

QT53C3T

Nghip v hướng dn **

Du lch

45

11CKS

QT09C3T

Thương mi đin t

QTNV

45

11CKS

QT29C3K

K thut chế biến món ăn

Du lch

67

11CKS

 

5. CÁC LỚP 11CKT

KT28C3T

Kế toán máy

Kế toán

45

11CKT

TC12C3T

Kế toán qun tr

Kế toán

45

11CKT

KT21C3T

Thc hành kế toán

Kế toán

100

11CKT

 

6. LỚP 11CKX

CB15C2T

H thng thông tin qun lý

Tin KT

30

11CKX

QT48C3T

Qun tr văn phòng **

QTNV

30

11CKX

QT26C3T

Kinh doanh xăng du II

QTNV

45

11CKX

QT47C3T

Qun tr sn xut và tác nghip **

QTNV

45

11CKX

QT09C3T

Thương mi đin t

QTNV

45

11CKX

 

7. LỚP 11CMK

QT42C3T

Kinh doanh thương mi

QTNV

30

11CMK

QT56C3T

Marketing công cng **

Marketing

30

11CMK

QT41C3T

Tình hung & thc hành Marketing

Marketing

30

11CMK

QT10C2K

WTO và hi nhp KTQT

Kinh tế

38

11CMK

QT55C3T

Marketing dch v **

Marketing

45

11CMK

QT09C3T

Thương mi đin t

QTNV

45

11CMK

 

8. CÁC LỚP 11CNT

TC21C3T

Nghip v ngân hàng nhà nước (*)

Tài Chính

30

11CNT1

TC27C3T

Phân tích và đu tư chng khoán I **

Tài Chính

30

11CNT1

TC11C3T

Đnh giá tài sn

Tài Chính

45

11CNT1

TC28C3T

Phân tích và đu tư chng khoán II **

Tài Chính

45

11CNT1

TC22C3T

Kinh doanh chng khoán

Tài Chính

60

11CNT1

 

9. LỚP 11CQ

KC59C3T

Hóa hc du m **

XDHC

30

11CQ

QT58C3T

Nghip v KDXD

QTNV

38

11CQ

KC43C3T

Công ngh tng hp hu cơ **

XDHC

45

11CQ

KC35C3T

Phân tích kim nghim du m nhn

XDHC

82

11CQ

KC34C3T

Phân tích kim nghim nhiên liu lng

XDHC

82

11CQ

 

10. LỚP 11CTA

NN33C3T

Văn hóa trong Kinh doanh **

NN

30

11CTA

NN37C3T

K năng thuyết trình **

NN

45

11CTA

NN23C3T

Tiếng Anh VI

NN

105

11CTA

 

11. CÁC LỚP 11CTC

CB24C2T

Excel trong tài chính và đu tư

Tin KT

30

11CTC

KT17C3T

Kế toán ngân hàng thương mi I **

Kế toán 1

30

11CTC

TC11C3T

Đnh giá tài sn

Tài Chính

45

11CTC

KT18C3T

Kế toán ngân hàng thương mi II **

Kế toán 1

45

11CTC

TC22C3T

Kinh doanh chng khoán

Tài Chính

60

11CTC

 

12. LỚP 11CTD

CB20C2T

Tin hc ng dng trong kinh doanh **

Tin KT

30

11CTD

CB17C3T

Phát trin h thng thông tin

Tin KT

45

11CTD

CB23C3T

Qun tr mng **

Tin KT

45

11CTD

QT09C3T

Thương mi đin t

QTNV

45

11CTD

CB21C3T

Qun lý d án CNTT

Tin KT

30

11CTD

 

13. CÁC LỚP 11CTK

TC23C3T

Th trường chng khoán

Tài chính

30

11CTK

CB20C2T

Tin hc ng dng trong kinh doanh **

Tin KT

30

11CTK

CB17C3T

Phát trin h thng thông tin

Tin KT

45

11CTK

CB23C3T

Qun tr mng **

Tin KT

45

11CTK

QT09C3T

Thương mi đin t

QTNV

45

11CTK