Bản tin phòng đào tạo


DANH SÁCH HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ HỌC HỌC KỲ 2 NĂM 2011-2012 CĐ KHOÁ 13

Ngày đăng: 15/12/2011 - Số lượt đọc: 10320

DANH SÁCH HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ HỌC HỌC KỲ II NĂM 2011 – 2012

CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHOÁ 13

 

1. 13CEC

QT01C1K

Pháp lut đi cương

Lut

38

13CEC

QT04C1K

Qun tr hc

QTNV

52

13CEC

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bn I

NN

75

13CEC

CT01C1K

Nhng nguyên lý cơ bn ca Ch nghĩa Mác - Lênin

Chính tr

97

13CEC

CT06C1K

Giáo dc th cht 2

TT-QP

30'

13CEC

CT07C1K

Giáo dc quc phòng

TT-QP

3T

13CEC

2. Các lớp 13CKD

QT01C1K

Pháp lut đi cương

Lut

38

13CKD1,2

QT04C1K

Qun tr hc

QTNV

52

13CKD1,2

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bn I

NN

75

13CKD1,2

CT01C1K

Nhng nguyên lý cơ bn ca Ch nghĩa Mác - Lênin

Chính tr

97

13CKD1,2

CT06C1K

Giáo dc th cht 2

TT-QP

30'

13CKD1,2

CT07C1K

Giáo dc quc phòng

TT-QP

3T

13CKD1,2

3. 13CKIT

TC01C2K

Tài chính - Tin t

Tài chính

38

13CKIT

KT01C1K

Nguyên lý kế toán

Kế toán 1

45

13CKIT

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bn I

NN

75

13CKIT

CT01C1K

Nhng nguyên lý cơ bn ca Ch nghĩa Mác - Lênin

Chính tr

97

13CKIT

CT06C1K

Giáo dc th cht 2

TT-QP

30'

13CKIT

CT07C1K

Giáo dc quc phòng

TT-QP

3T

13CKIT

QT03C1K

Kinh tế vi

Kinh tế

60

13CKIT

 

4. 13CKN

QT01C1K

Pháp lut đi cương

Lut

38

13CKN

QT04C1K

Qun tr hc

QTNV

52

13CKN

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bn I

NN

75

13CKN

CT01C1K

Nhng nguyên lý cơ bn ca Ch nghĩa Mác - Lênin

Chính tr

97

13CKN

CT06C1K

Giáo dc th cht 2

TT-QP

30'

13CKN

CT07C1K

Giáo dc quc phòng

TT-QP

3T

13CKN

 

5. 13CKS

QT01C1K

Pháp lut đi cương

Lut

38

13CKS

QT04C1K

Qun tr hc

QTNV

52

13CKS

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bn I

NN

75

13CKS

CT01C1K

Nhng nguyên lý cơ bn ca Ch nghĩa Mác - Lênin

Chính tr

97

13CKS

CT06C1K

Giáo dc th cht 2

TT-QP

30'

13CKS

CT07C1K

Giáo dc quc phòng

TT-QP

3T

13CKS

 

 

 

 

 

 

6. Các lớp 13CKT

TC01C2K

Tài chính - Tin t

Tài chính

38

13CKT

KT01C1K

Nguyên lý kế toán

Kế toán 1

45

13CKT

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bn I

NN

75

13CKT

CT01C1K

Nhng nguyên lý cơ bn ca Ch nghĩa Mác - Lênin

Chính tr

97

13CKT

CT06C1K

Giáo dc th cht 2

TT-QP

30'

13CKT

CT07C1K

Giáo dc quc phòng

TT-QP

3T

13CKT

QT03C1K

Kinh tế vi

Kinh tế

60

13CKT

 

7. 13CKX

QT01C1K

Pháp lut đi cương

Lut

38

13CKX

QT04C1K

Qun tr hc

QTNV

52

13CKX

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bn I

NN

75

13CKX

CT01C1K

Nhng nguyên lý cơ bn ca Ch nghĩa Mác - Lênin

Chính tr

97

13CKX

CT06C1K

Giáo dc th cht 2

TT-QP

30'

13CKX

CT07C1K

Giáo dc quc phòng

TT-QP

3T

13CKX

 

8. 13CMK

QT06C1K

Marketing căn bn

Marketing

52

13CMK

QT04C1K

Qun tr hc

QTNV

52

13CMK

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bn I

NN

75

13CMK

CT01C1K

Nhng nguyên lý cơ bn ca Ch nghĩa Mác - Lênin

Chính tr

97

13CMK

CT06C1K

Giáo dc th cht 2

TT-QP

30'

13CMK

CT07C1K

Giáo dc quc phòng

TT-QP

3T

13CMK

 

9. 13CMQ

QT06C1K

Marketing căn bn

Marketing

52

13CMQ

QT04C1K

Qun tr hc

QTNV

52

13CMQ

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bn I

NN

75

13CMQ

CT01C1K

Nhng nguyên lý cơ bn ca Ch nghĩa Mác - Lênin

Chính tr

97

13CMQ

CT06C1K

Giáo dc th cht 2

TT-QP

30'

13CMQ

CT07C1K

Giáo dc quc phòng

TT-QP

3T

13CMQ

 

10. Các lớp 13CNT

QT06C2K

Marketing cơ bn

Marketing

38

13CNT

TC02C2K

Tài chính - Tin t

Tài Chính

45

13CNT

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bn I

NN

75

13CNT

CT01C1K

Nhng nguyên lý cơ bn ca Ch nghĩa Mác - Lênin

Chính tr

97

13CNT

CT06C1K

Giáo dc th cht 2

TT-QP

30'

13CNT

CT07C1K

Giáo dc quc phòng          

TT-QP

3T

13CNT

 

11. 13CQ+13CHP

KC20C1T

Cơ hc ng dng

TPH

38

13CQ

KC19C1K

Hình ha-V k thut

TPH

38

13CQ

KC22C2K

Hoá hc vt liu

XDHC

38

13CQ

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bn I

NN

75

13CQ

CT01C1K

Nhng nguyên lý cơ bn ca Ch nghĩa Mác - Lênin

Chính tr

97

13CQ

CT06C1K

Giáo dc th cht 2

TT-QP

30'

13CQ

CT07C1K

Giáo dc quc phòng               

TT-QP

3T

13CQ

 

12. Các lớp 13CQT

QT01C1K

Pháp lut đi cương

Lut

38

13CQT

QT04C1K

Qun tr hc

QTNV

52

13CQT

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bn I

NN

75

13CQT

CT01C1K

Nhng nguyên lý cơ bn ca Ch nghĩa Mác - Lênin

Chính tr

97

13CQT

CT06C1K

Giáo dc th cht 2

TT-QP

30'

13CQT

CT07C1K

Giáo dc quc phòng

TT-QP

3T

13CQT

 

13. 13CTA

NN25C1K

Cơ s văn hoá Vit Nam

NN

30

13CTA

NN24C1K

Tiếng Vit

NN

30

13CTA

QT01C1K

Pháp lut đi cương

Lut

38

13CTA

CT01C1K

Nhng nguyên lý cơ bn ca Ch nghĩa Mác - Lênin

Chính tr

97

13CTA

NN19C1T

Tiếng Anh II

NN

105

13CTA

CT06C1K

Giáo dc th cht 2

TT-QP

30'

13CTA

CT07C1K

Giáo dc quc phòng

TT-QP

3T

13CTA

 

14. Các lớp 13CTC

QT06C2K

Marketing cơ bn

Marketing

38

13CTC

TC02C2K

Tài chính - Tin t

Tài Chính

45

13CTC

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bn I

NN

75

13CTC

CT01C1K

Nhng nguyên lý cơ bn ca Ch nghĩa Mác - Lênin

Chính tr

97

13CTC

CT06C1K

Giáo dc th cht 2

TT-QP

30'

13CTC

CT07C1K

Giáo dc quc phòng          

TT-QP

3T

13CTC

 

15. 13CTD

KT02C2K

Nguyên lý kế toán

Kế toán 1

30

13CTD

CB07C1T

Toán ri rc

Tin KT

60

13CTD

CB07C1T

Toán ri rc

Tin KT

60

13CTD

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bn I

NN

75

13CTD

CT01C1K

Nhng nguyên lý cơ bn ca Ch nghĩa Mác - Lênin

Chính tr

97

13CTD

CT06C1K

Giáo dc th cht 2

TT-QP

30'

13CTD

CT07C1K

Giáo dc quc phòng

TT-QP

3T

13CTD

 

16. 13CTK

KT02C2K

Nguyên lý kế toán

Kế toán 1

30

13CTK

CB07C1T

Toán ri rc

Tin KT

60

13CTK

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bn I

NN

75

13CTK

CT01C1K

Nhng nguyên lý cơ bn ca Ch nghĩa Mác - Lênin

Chính tr

97

13CTK

CT06C1K

Giáo dc th cht 2

TT-QP

30'

13CTK

CT07C1K

Giáo dc quc phòng

TT-QP

3T

13CTK