Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO CÁC LỚP ĐĂNG KÝ HỌC KỲ II NĂM 2012 KHÔNG THÀNH CÔNG

Ngày đăng: 29/12/2011 - Số lượt đọc: 5592

Stt

Tên học phần

Lớp đăng ký

1

Giáo dục thể chất 2

CT06C1K_31.25

2

Kế toán doanh nghiệp

KT11C2T_5.1

3

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

QT02C2K_14.2

QT02C2K_14.7

4

Tiếng anh cơ bản I

NN01C5K_40.24

NN01C5K_40.26

NN01C5K_40.28

NN01C5K_40.33

5

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

CB20C2T_9.4

              Những SV đã đăng ký vào các lớp học phần trên liên hệ với Phòng Đào tạo để đăng ký lại. Thời gian đăng ký lại đến hết ngày 04/01/2012.