Bản tin phòng đào tạo


LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II; HỌC KỲ PHỤ - NĂM HỌC 2011-2012

Ngày đăng: 08/05/2012 - Số lượt đọc: 13187

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

TT

Ngày

Giờ

Thứ

Mã học phần

Tên lớp

Địa điểm

Ghi chú (Tên học phần)

1

05/06/2012

7h30

T3

TC16C3T

TC16C3T_5.1 đến 5.5

A9:102-306

Bảo hiểm (TC: 3)

2

05/06/2012

7h30

T3

KC39C2T

KC39C2T_1.1

A9:308

Động học các QTC (TC: 2)

3

05/06/2012

7h30

T3

QT37C2T

QT37C2T_1.1

A4:102-202

Du lịch bền vững (TC: 2)

4

05/06/2012

7h30

T3

NN30C2T

NN30C2T_1.1

A10:104-106

Lý thuyết dịch (TC: 2)

5

05/06/2012

7h30

T3

QT05C2T

QT05C2T_6.1 đến 6.6

A2: 106-310

Pháp luật kinh tế (TC: 2)

6

05/06/2012

7h30

T3

KC02C3K

KC02C3K_1.1

A7:102; 103

Thương phẩm xăng dầu (TC: 4)

7

05/06/2012

7h30

T3

CB26C2T

CB26C2T_1.1

A4:204

Xác suất thống kê (TC: 2)

8

05/06/2012

9h30

T3

CB09C2T

CTMT&HDDH_2.1 đến 2.2

A2:106-206

Cấu trúc máy tính và hệ điều hành (TC: 4)

9

05/06/2012

9h30

T3

CB25C2K

CB25C2K_1.1

A2:208-304

Cơ sở dữ liệu  (TC: 2)

10

05/06/2012

9h30

T3

KT22C2T

KT22C2T_9.1 đến 9.9

A4:102-204
A9:102-408

Kiểm toán cơ bản (TC: 3)

11

05/06/2012

9h30

T3

QT40C2T

QT40C2T_1.1

A2:306-310

Nghiên cứu Marketing (TC: 3)

12

06/06/2012

7h30

T4

KC20C1T

KC20C1T_1.1

A10:104

Cơ học ứng dụng (TC: 2)

13

06/06/2012

7h30

T4

TC01C2K

TC01C2K_9.1 đến 9.10

A8(VĐ)

Tài chính - Tiền tệ (TC: 2)

14

07/06/2012

7h30

T5

QT01C1K

QT01C1K_11.1 đến 11.11

A4:102-204
A9:102-408
A10:104 -106

Pháp luật đại cương (TC: 2)

15

07/06/2012

9h30

T5

QT06C1K

QT06C1K_2.1 đến 2.2

A9:402-406

Marketing căn bản (TC: 3)

16

07/06/2012

9h30

T5

QT06C2K

QT06C2K_5.1 đến 5.5

A9:102-308

Marketing cơ bản  (TC: 2)

17

07/06/2012

9h30

T5

CB07C1T

CB07C1T_2.1 đến 2.2

A4:102-204

Toán rời rạc (TC: 4)

18

08/06/2012

7h30

T6

KC36C2T

KC36C2T_1.1

A10:104

Hoá phân tích (TC: 3)

19

08/06/2012

7h30

T6

KC52C2T

KC52C2T_1.1

A10:106

Hoá phân tích I (TC: 3)

20

08/06/2012

7h30

T6

NN29C2T

NN29C2T_1.1

A4:102-104

Ngôn ngữ học đối chiếu (TC: 2)

21

08/06/2012

7h30

T6

CT02C2T

CT02C2T_12.1 đến 12.12

A2:106-310
A9:102-408

Tư tưởng Hồ Chí Minh (TC: 2)

22

08/06/2012

9h30

T6

QT43C2K

QT43C2K_14.1 đến 14.14

A2:106-310
A9:102-408
A10:104-106

Nguyên lý thống kê (TC: 2)

23

09/06/2012

9h30

T7

CB04C1K

CB04C1K_6.1 đến 6.6

A9:102-204

Toán cao cấp   (TC: 3)

24

09/06/2012

13h30

T7

CB05C2T

CB05C2T_1.1

A9:304

Toán kinh tế (TC: 3)

25

11/06/2012

7h30

T2

KC22C2K

KC22C2K_1.1

A7:102-103

Hoá học vật liệu  (TC: 2)

26

11/06/2012

7h30

T2

QT03C1K

QT03C1K_10.1 đến 10.10

A4:102-204
A9:102-408
A10:104-106

Kinh tế vi mô   (TC: 3)

27

11/06/2012

9h30

T2

NN25C1K

NN25C1K_1.1

A10:104 -106

Cơ sở văn hoá Việt Nam (TC: 2)

28

11/06/2012

9h30

T2

CB21C3T

CB21C3T_1.1

A9:408

Quản lý dự án CNTT (TC: 2)

29

11/06/2012

9h30

T2

QT56C3T

QT56C3T_1.1

A4:102

Marketing công cộng (TC: 2)

30

11/06/2012

9h30

T2

QT53C3T

QT53C3T_2.1 đến 2.2

A4:104-204

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (TC: 3)

31

11/06/2012

9h30

T2

TC27C3T

TC27C3T_2.1 đến 2.2

A9:402-406

Phân tích và đầu tư chứng khoán I (TC: 2)

32

11/06/2012

13h30

T2

QT46C2T

QT46C2T_1.1

A2:110

Thống kê tài chính   (TC: 2)

33

11/06/2012

13h30

T2

CB20C2T

CB20C2T_1.1

A2:106-108

Tin học ứng dụng trong KD (TC: 2)

34

12/06/2012

7h30

T3

KT03C2T

KT03C2T_3.1 đến 3.3

A2:106-208

Kế toán tài chính (TC: 4)

35

12/06/2012

7h30

T3

TC23C3T

TC23C3T_11.1 đến 11.11

A8(VĐ)

Thị trường chứng khoán  (TC: 2)

36

12/06/2012

7h30

T3

NN31C2T

TTTM_1.1

A4:102-104

Thư tín thương mại (TC: 3)

37

12/06/2012

7h30

T3

NN08C2T

NN08C2T_2.1 đến 2.2

A10 (VĐ)

Tiếng Anh chuyên ngành   (TC: 4)

38

12/06/2012

7h30

T3

NN07C2T

NN07C2T_2.1 đến 2.3

A2:210-310

Tiếng Anh chuyên ngành Tin học (TC: 4)

39

12/06/2012

7h30

T3

CB20C2T

CB20C2T_9.1 đến 9.9

A9:102-408
A4:202-204

Tin học ứng dụng trong KD (TC: 2)

40

12/06/2012

7h30

T3

KC43C3T

KC43C3T_1.1

A7:103

Công nghệ tổng hợp hữu cơ (TC: 3)

41

12/06/2012

7h30

T3

KC46C3T

KC46C3T_1.1

A7:102

Hóa học các hợp chất thiên nhiên  (TC: 3)

42

12/06/2012

9h30

T3

QT07C2K

QT07C2K_4.1 đến 4.4

A9:102-302

Quản lý chất lượng (TC: 2)

43

12/06/2012

9h30

T3

QT50C3T

QT50C3T_1.1

A9:304-306

Kinh doanh quốc tế (TC: 2)

44

12/06/2012

9h30

T3

NN33C3T

NN33C3T_1.1

A4:102-104

Văn hóa trong Kinh doanh (TC: 2)

45

12/06/2012

13h30

T3

CB06C1K

THĐC_6.1 đến 6.6

A2:106-208

Tin học đại cương  (TC: 3)

46

13/06/2012

7h30

T4

TC02C2K

TC02C2K_5.1 đến 5.5

A8(VĐ)

Tài chính - Tiền tệ (TC: 3)

47

13/06/2012

7h30

T4

KT24C3T

KT24C3T_5.1 đến 5.5

A9:102-302

Kiểm toán báo cáo tài chính I (TC: 2)

48

13/06/2012

9h30

T4

KT17C3T

KT17C3T_2.1 đến 2.2

A9:302-308

Kế toán ngân hàng thương mại I (TC: 2)

49

13/06/2012

13h30

T4

NN01C1K

NN01C1K_2.1

A2:106

Tiếng Anh cơ bản I (TC: 3)

50

14/06/2012

7h30

T5

KT02C2K

NLKT_4.1 đến 4.4

A8(VĐ)

Nguyên lý kế toán (TC: 2)

51

14/06/2012

7h30

T5

QT04C1K

QT04C1K_12.1 đến 12.12

A4:102-204
A9:102-408
A10:104 -106

Quản trị học   (TC: 3)

52

14/06/2012

13h30

T5

CB10C2T

CSLT_1.1

A2:106

Cơ sở lập trình (TC: 3)

53

14/06/2012

13h30

T5

TC25C3T

PTHĐND_1.1

A2:108

Phân tích hoạt động doanh nghiệp   (TC: 4)

54

14/06/2012

13h30

T5

TC26C3T

TC26C3T_1.1

A2:108

Phân tích hoạt động doanh nghiệp   (TC: 2)

55

14/06/2012

13h30

T5

NN11C2T

NN11C2T_1.1

A2:110

Thư tín Thương mại (TC: 2)

56

15/06/2012

7h30

T6

KC26C2T

KC26C2T_2.1 đến 2.2

A4:204

Cơ sở quá trình công nghệ và thiết bị hoá học (TC: 3)

57

15/06/2012

7h30

T6

QT02C2K

QT02C2K_14.1 đến 14.14

A2:106-310
A9:102-408

Kỹ thuật soạn thảo văn bản (TC: 2)

58

15/06/2012

7h30

T6

KT01C1K

KT01C1K_10.1 đến 10.10

A8(VĐ)

Nguyên lý kế toán (TC: 3)

59

15/06/2012

7h30

T6

NN12C2T

TACN_1.1

A7(VĐ)

Tiếng Anh chuyên ngành (TC: 4)

60

15/06/2012

7h30

T6

NN24C1K

NN24C1K_1.1

A10:104 -106

Tiếng Việt (TC: 2)

61

15/06/2012

7h30

T6

TC28C3T

TC28C3T_2.1 đến 2.2

A4:102-202

Phân tích và đầu tư chứng khoán II (TC: 3)

62

15/06/2012

9h30

T6

TC26C3T

TC26C3T_4.1 đến 4.4

A9:102-302

Phân tích hoạt động doanh nghiệp   (TC: 2)

63

15/06/2012

9h30

T6

QT33C2T

QT33C2T_1.1

A2:106-110

Địa lý du lịch (TC: 2)

64

15/06/2012

9h30

T6

KC19C1K

KC19C1K_1.1

A4: 204

Hình họa-Vẽ kỹ thuật (TC: 2)

65

15/06/2012

9h30

T6

KC57C3T

KC57C3T_1.1

A2:112

Kỹ thuật xử lý mẫu phân tích (TC: 3)

66

15/06/2012

9h30

T6

CB22C3T

CB22C3T_1.1

A2: 204 -208

Mạng không dây (TC: 2)

67

15/06/2012

9h30

T6

QT39C2T

QT39C2T_1.1

A4:102-202

Marketing quốc tế (TC: 3)

68

15/06/2012

9h30

T6

TC29C3K

TC29C3K_1.1

A9:304 -308

Phân tích hoạt động DN XNK (TC: 2)

69

15/06/2012

13h30

T6

QT10C2K

WTO&HN_6.1 đến 6.6

A9:102-406

WTO và hội nhập KTQT (TC: 2)

70

15/06/2012

13h30

T6

CB23C3T

CB23C3T_3.1 đến 3.3

A4:102-204

Quản trị mạng (TC: 3)

71

15/06/2012

13h30

T6

KT11C2T

KT11C2T_1.1

A2:106

Kế toán doanh nghiệp   (TC: 2)

72

15/06/2012

13h30

T6

KT12C2T

KTHCSN_1.1

A2:108

Kế toán hành chính sự nghiệp (TC: 2)

73

16/06/2012

7h30

T7

QT03C1K

QT03C1K_2.1đến 2.2

A9:402-406

Kinh tế vi mô   (TC: 3)

74

16/06/2012

7h30

T7

NN08C2T

TACN_2.1 đến 2.2

A4(VĐ)

Tiếng Anh chuyên ngành   (TC: 4)

75

16/06/2012

7h30

T7

NN10C2T

NN10C2T_1.1

A4(VĐ)

Tiếng Anh chuyên ngành (TC: 4)

76

16/06/2012

7h30

T7

NN12C2T

TACN_1.1

A4(VĐ)

Tiếng Anh chuyên ngành (TC: 4)

77

16/06/2012

7h30

T7

NN07C2T

TACN_1.1

A7:102

Tiếng Anh chuyên ngành Tin học (TC: 4)

78

16/06/2012

9h30

T7

QT02C2K

KTSTVB_2.1 đến 2.2

A9:102

Kỹ thuật soạn thảo văn bản (TC: 2)

79

16/06/2012

9h30

T7

QT27C1K

QT27C1K_1.1

A9:104

Tổng quan du lịch (TC: 3)

80

16/06/2012

13h30

T7

QT04C1K

QT04C1K_1.1

A9:302

Quản trị học   (TC: 3)

81

16/06/2012

13h30

T7

QT04C2K

QT04C2K_1.1

A9:304

Quản trị học (TC: 2)

82

18/06/2012

7h30

T2

CB20C3T

CB20C3T_3.1 đến 3.3

A4:102-204

Tin học ứng dụng trong kinh doanh   (TC: 2)

83

18/06/2012

7h30

T2

KC59C3T

KC59C3T_2.1 đến 2.2

A7:103

Hóa học dầu mỏ (TC: 2)

84

18/06/2012

7h30

T2

KT26C3T

KT26C3T_5.1 đến 5.5

A9:102-306

Kiểm toán báo cáo tài chính II (TC: 3)

85

18/06/2012

7h30

T2

NN37C3T

NN37C3T_1.1

A2:304-306

Kỹ năng thuyết trình  (TC: 3)

86

18/06/2012

7h30

T2

QT54C3T

QT54C3T_2.1 đến 2.2

A2:106-110

Tổ chức sự kiện (TC: 2)

87

18/06/2012

9h30

T2

QT55C3T

QT55C3T_1.1

A9:302

Marketing dịch vụ (TC: 3)

88

18/06/2012

9h30

T2

QT49C3T

QT49C3T_1.1

A9:206-208

Quản trị dự án FDI (TC: 3)

89

18/06/2012

9h30

T2

QT47C3T

QT47C3T_4.1 đến 4.4

A9:102-204

Quản trị sản xuất và tác nghiệp (TC: 3)

90

18/06/2012

13h30

T2

KT07C2T

KT07C2T_1.1

A4:102

Kế toán tài chính II (TC: 4)

91

18/06/2012

13h30

T2

KT19C2T

KT19C2T_1.1

A4:102

Kế toán xuất nhập khẩu (TC: 2)

92

18/06/2012

13h30

T2

QT23C3T

KTTM_1.1

A4:104

Kinh tế thương mại (TC: 3)

93

18/06/2012

13h30

T2

KC02C3K

KC02C3K_1.1

A4:202

Thương phẩm xăng dầu (TC: 4)

94

18/06/2012

13h30

T2

NN19C6T

NN19C6T_1.1

A4:204

Tiếng Anh II (TC: 6)

95

19/06/2012

7h30

T3

KC27C2K

ATPCCN_1.1

A9:308

An toàn LĐ, phòng chống CN và vệ sinh môi trường (TC: 2)

96

19/06/2012

7h30

T3

KT08C2T

KT08C2T_1.1

A9:306

Kế toán tài chính II (TC: 3)

97

19/06/2012

7h30

T3

KT09C2T

KT09C2T_2.1 đến 2.2

A4:102-204
A10:104-106

Kế toán tài chính II  (TC: 2)

98

19/06/2012

7h30

T3

CB05C2T

CB05C2T_10.1 đến 10.10

A2:106-310
A9:102-304

Toán kinh tế (TC: 3)

99

19/06/2012

9h30

T3

CB24C2T

CB24C2T_5.1 đến 5.5

A9:206-408

Excel trong tài chính và đầu tư  (TC: 2)

100

19/06/2012

9h30

T3

KT07C2T

KT07C2T_8.1 đến 8.8

A2:106-310
A9:102-204

Kế toán tài chính II (TC: 4)

101

19/06/2012

9h30

T3

QT04C2K

QT04C2K_1.1

A10:104 -106

Quản trị học (TC: 2)

102

19/06/2012

13h30

T3

NN02C1T

NN02C1T_5.1 đến 5.5

A2:106-210

Tiếng Anh cơ bản II (TC: 3)

103

20/06/2012

7h30

T4

CT01C1K

CT01C1K_31.1 đến 31.31

A2:106-310
A4:102-204
A9:102-408
A10 (dự phòng)

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin  (TC: 5)

104

20/06/2012

9h30

T4

TC21C3T

TC21C3T_2.1 đến 2.2

A9:402-408

Nghiệp vụ ngân hàng nhà nước   (TC: 2)

105

20/06/2012

9h30

T4

NN39C2T

TA CB_3.1 đến 3.3

A9:302-308

Tiếng Anh Cơ bản III (TC: 5)

106

20/06/2012

13h30

T4

CT01C1K

CT01C1K_31.1 đến 31.31

A2:106-310
A4:102-204
A9:102-408
A10 (dự phòng)

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin  (TC: 5)

107

21/06/2012

7h30

T5

KC55C3T

KC55C3T_1.1

A9:206

Các phương pháp phân tích điện hoá (TC: 3)

108

21/06/2012

7h30

T5

KC35C3T

KC35C3T_1.1

A9:208

Phân tích kiểm nghiệm dầu mỡ nhờn (TC: 3)

109

21/06/2012

7h30

T5

QT48C3T

QT48C3T_4.1 đến 4.4

A9:102-204

Quản trị văn phòng (TC: 2)

110

21/06/2012

7h30

T5

TC01C2K

TC01C2K_1.1

A8(VĐ)

Tài chính - Tiền tệ (TC: 2)

111

21/06/2012

7h30

T5

TC02C2K

TC02C2K_1.1

A8(VĐ)

Tài chính - Tiền tệ (TC: 3)

112

21/06/2012

7h30

T5

TC03C2K

TCTD_3.1 đến 3.3

A8(VĐ)

Tài chính tín dụng (TC: 2)

113

21/06/2012

13h30

T5

QT08C2K

TKDN_3.1 đến 3.3


A2:106-112

Thống kê doanh nghiệp (TC: 4)

114

22/06/2012

7h30

T6

CB13C2T

CB13C2T_3.1 đến 3.3

A2:106-208

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (TC: 3)

115

22/06/2012

7h30

T6

TC12C3T

TC12C3T_7.1 đến 7.7

A9:102-408

Kế toán quản trị (TC: 3)

116

22/06/2012

7h30

T6

QT12C3T

QT12C3T_1.1

A4:102-202

Kinh doanh thương mại  (TC: 3)

117

22/06/2012

7h30

T6

NN13C3T

NNCN_1.1

A7:103

Ngoại ngữ chuyên ngành (TC: 3)

118

22/06/2012

7h30

T6

TC07C2T

TCDN_2.1 đến 2.2

A2:210-310

Tài chính doanh nghiệp   (TC: 2)

119

22/06/2012

7h30

T6

NN10C2T

NN10C2T_2.1 đến 2.2

A10(VĐ)

Tiếng Anh chuyên ngành (TC: 4)

120

22/06/2012

9h30

T6

CB15C2T

HTTTQL_11.1 đến 11.11

A2:106-112
A4:102-204
A9:102-408

Hệ thống thông tin quản lý  (TC: 2)

121

22/06/2012

9h30

T6

QT15C3T

QT15C3T_4.1 đến 4.4

A2:204-310

Quản trị kinh doanh  (TC: 4)

122

22/06/2012

13h30

T6

TC08C2T

TC08C2T_5.1 đến 5.5

A9:102-306

Thị trường tài chính (TC: 3)

123

22/06/2012

13h30

T6

KT18C3T

KT18C3T_2.1 đến 2.2

A9:402-408

Kế toán ngân hàng thương mại II (TC: 3)

124

23/06/2012

7h30

T7

KT01C1K

KT01C1K_1.1

A8(VĐ)

Nguyên lý kế toán (TC: 3)

125

23/06/2012

7h30

T7

KT02C2K

NLKT_6.1 đến 6.6

A8(VĐ)

Nguyên lý kế toán (TC: 2)

126

23/06/2012

13h30

T7

KT06C2T

KTTCI_1.1

A9:402-404

Kế toán tài chính I (TC: 4)

127

25/06/2012

7h30

T2

QT09C3T

QT09C3T_11.1 đến 11.11

A2:106-310
A9:102-304

Thương mại điện tử (TC: 3)

128

25/06/2012

7h30

T2

NN23C3T

NN23C3T_1.1

A3:204 -208

Tiếng Anh VI (TC: 5)

129

25/06/2012

9h30

T2

KC54C3T

KC54C3T_1.1

A9:306

Các phương pháp phân tích quang (TC: 3)

130

25/06/2012

9h30

T2

TC11C3T

TC11C3T_5.1 đến 5.5

A9:102-304

Định giá tài sản (TC: 3)

131

25/06/2012

9h30

T2

QT58C3T

QT58C3T_1.1

A9:308

Nghiệp vụ KDXD (TC: 2)

132

25/06/2012

13h30

T2

CT02C2T

TT HCM_1.1

A7:103

Tư tưởng Hồ Chí Minh (TC: 2)

133

26/06/2012

7h30

T3

CB29C3K

CB29C3K_1.1

Phòng TH

Đồ họa                                               (TC: 2)

134

26/06/2012

7h30

T3

TC06C2T

TC06C2T_9.1 đến 9.9

A4:102-204
A9:102-408

Tài chính doanh nghiệp  (TC: 4)

135

26/06/2012

7h30

T3

QT18C2T

QT18C2T_7.1 đến 7.7

A2:106-310
A7:102-103

Tâm lý học kinh doanh (TC: 2)

136

26/06/2012

7h30

T3

NN21C2T

NN21C2T_1.1

A3:204-208

Tiếng Anh IV (TC: 5)

137

26/06/2012

7h30

T3

KC21C2T

KC21C2T_1.1

A10:104(VĐ)

Kỹ thuật điện - Điện tử (TC: 3)

138

26/06/2012

9h30

T6

QT28C2T

QT28C2T_1.1

A4:102-202

Kinh tế khách sạn - du lịch (TC: 3)

139

26/06/2012

9h30

T3

QT57C3T

QT57C3T_2.1 đến 2.2

A9:306-402

Luật trong kinh doanh ngân hàng  (TC: 2)

140

26/06/2012

9h30

T3

CB12C2T

CB12C2T_3.1 đến 3.3

A2:106-206

Mạng và truyền thông (TC: 3)

141

26/06/2012

9h30

T3

QT24C2T

QT24C2T_1.1

A9:208-304

Marketing quốc tế   (TC: 2)

142

26/06/2012

9h30

T3

TC05C3T

TC05C3T_3.1 đến 3.3

A9:102-206

Tài chính doanh nghiệp II (TC: 4)

143

26/06/2012

9h30

T3

KC50C3T

KC50C3T_1.1

A7:103

Thuốc thử hữu cơ (TC: 3)

144

26/06/2012

13h30

T3

QT01C1K

QT01C1K_2.2

A7:103

Pháp luật đại cương (TC: 2)

145

27/06/2012

7h30

T4

NN01C5K

NN01C5K_40.1 đến 40.40

A2:106-310
A4:102-204
A9:102-408
A10(dự phòng)

Tiếng Anh cơ bản I (TC: 5)

146

27/06/2012

13h30

T4

NN01C5K

NN01C5K_40.1 đến 40.40

A2:106-310
A4:102-204
A9:102-408
A10(dự phòng)

Tiếng Anh cơ bản I (TC: 5)

147

28/06/2012

7h30

T5

KC56C3T

KC56C3T_1.1

A2:106

Các phương pháp tách (TC: 3)

148

28/06/2012

7h30

T5

KT28C3T

KT28C3T_7.1 đến 7.7

Phòng TH(A10)

Kế toán máy (TC: 3)

149

28/06/2012

7h30

T5

TC22C3T

TC22C3T_5.1 đến 5.5

A9:102-304

Kinh doanh chứng khoán  (TC: 4)

150

28/06/2012

7h30

T5

QT42C3T

QT42C3T_1.1

A2:308-310

Kinh doanh thương mại (TC: 2)

151

28/06/2012

7h30

T5

QT26C3T

QT26C3T_1.1

A2:206-208

Kinh doanh xăng dầu II (TC: 3)

152

28/06/2012

7h30

T5

QT14C3K

QT14C3T_3.1 đến 3.3

A9:306-408

Kinh doanh xuất nhập khẩu (TC: 2)

153

28/06/2012

7h30

T5

QT29C3K

QT29C3K_2.1

A4:102(VĐ)

Kỹ thuật chế biến món ăn (TC: 3) (VĐ)

154

28/06/2012

7h30

T5

KC34C3T

KC34C3T_1.1

A2:108

Phân tích kiểm nghiệm nhiên liệu lỏng (TC: 3)

155

28/06/2012

7h30

T5

NN19C1T

NN19C1T_1.1

A2:302-306

Tiếng Anh II (TC: 5)

156

28/06/2012

7h30

T5

QT20C3T

QT20C3T_1.1

A2:110-204

Vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hoá (TC: 3)

157

28/06/2012

9h30

T5

CB17C3T

CB17C3T_3.1 đến 3.3

A2:102-204

Phát triển hệ thống thông tin (TC: 3)

158

28/06/2012

13h30

T5

QT05C2T

PLKT_1.1

A7:103

Pháp luật kinh tế (TC: 2)

159

29/06/2012

7h30

T6

CB11C2K

CB11C2K_3.1 đến 3.3

A2:106-208

Cơ sở dữ liệu (TC: 3)

160

29/06/2012

7h30

T6

KT11C2T

KT11C2T_5.1 đến 5.5

A9:102-304

Kế toán doanh nghiệp   (TC: 2)

161

29/06/2012

7h30

T6

KT19C2T

KT19C2T_1.1

A9:306-402

Kế toán xuất nhập khẩu (TC: 2)

162

29/06/2012

7h30

T6

TC18C2T

TC18C2T_2.1 đến 2.2

A2:304-310

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại I  (TC: 3)

163

29/06/2012

7h30

T6

QT11C2T

QT11C2T_1.1

A9:404-408

Quản trị doanh nghiệp  (TC: 3)

164

29/06/2012

7h30

T6

NN09C2T

NN09C2T_2.1 đến 2.2

A10(VĐ)

Tiếng Anh chuyên ngành (TC: 4)

165

29/06/2012

7h30

T6

QT25C2T

XTTM_1.1

A4:102-202

Xúc tiến thương mại (TC: 2)

166

29/06/2012

9h30

T6

QT06C1K

MCB_1.1

A7:102

Marketing căn bản (TC: 3)

167

29/06/2012

9h30

T6

TC15C3T

TTQT_1.1

A7:103

Thanh toán quốc tế (TC: 3)

168

29/06/2012

13h30

T6

TC09C2T

THUẾ_1.1

A7:103

Thuế (TC: 3)

169

30/06/2012

7h30

T7

CT03C3T

ĐLCM_1.1 đến 1.2

A8(VĐ)

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  (TC: 3)

170

30/06/2012

9h30

T7

CT01C1K

CT01C1K_5.2

A7: 103

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin  (TC: 5)