Bản tin phòng đào tạo


DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ CỦA KHÓA 12

Ngày đăng: 19/06/2012 - Số lượt đọc: 7660

 

1.      Chuyên ngành: Kế toán (gồm các lớp từ 12CKT1 đến 12CKT8)

1

KT10C3T

Kế toán tài chính III

2

TC25C3T

Phân tích hoạt động doanh nghiệp

3

QT08C2T

Thống kê doanh nghiệp

4

NN08C2T

Tiếng Anh chuyên ngành

5

CT03C3T

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

6

KT28C3T

Kế toán máy

2.      Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp (gồm các lớp 12CTC1 đến 12CTC3)

1

TC24C3T

Phân tích tài chính

2

QT46C2T

Thống kê tài chính

3

NN08C2T

Tiếng Anh chuyên ngành

4

CT03C3T

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

TC17C3T

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

6

TC15C3T

Thanh toán quốc tế

3.      Chuyên ngành: Ngân hàng thương mại (gồm các lớp 12CNT1, 12CNT2)

1

KT16C3T

Kế toán ngân hàng thương mại

2

TC19C3T

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại II

3

TC24C3T

Phân tích tài chính (*)

4

CT03C3T

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

TC15C3T

Thanh toán quốc tế

4.      Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại (gồm các lớp 12CKD1 đến 12CKD4)

1

CB15C3T

Hệ thống thông tin quản lý

2

QT52C5T

Kinh doanh thương mại

3

QT08C2K

Thống kê doanh nghiệp

4

NN12C2T

Tiếng Anh chuyên ngành

5

CT03C3T

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 

   

5.      Chuyên ngành: Kinh doanh xăng dầu (lớp 12CKX)

1

QT25C3T

Kinh doanh xăng dầu I

2

QT07C2K

Quản lý chất lượng

3

KC05C3K

Thiết bị kinh doanh XD

4

QT08C2K

Thống kê doanh nghiệp

5

QT10C2K

WTO và hội nhập KTQT

6

CT03C3T

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 

   

6.      Chuyên ngành: Kinh doanh xuất nhập khẩu (12CKN)

1

QT19C5T

Kinh doanh xuất nhập khẩu

2

QT72C3T

Luật áp dụng trong ngoại thương

3

QT59C3K

Nghiệp vụ hải quan

4

QT08C2K

Thống kê doanh nghiệp

5

QT07C2K

Quản lý chất lượng

6

NN11C2T

Thư tín thương mại

7

QT10C2K

WTO và hội nhập KTQT

8

CT03C3T

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

7.      Chuyên ngành: Kinh doanh KS-DL (12CKS)

1

CB15C3T

Hệ thống thông tin quản lý

2

QT07C3K

Quản lý chất lượng

3

QT08C2K

Thống kê doanh nghiệp

4

CT03C3T

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

5

QT31C3T

Quản trị kinh doanh khách sạn

6

QT32C3T

Quản trị kinh doanh lữ hành

7

QT30C3K

Nghiệp vụ phục vụ khách sạn

8.      Chuyên ngành: Thương mại điện tử (12CEC)

1

QT64C2T

E – Marketing

2

QT65C2T

Quản trị tác nghiệp TMĐT

3

QT08C2K

Thống kê doanh nghiệp

4

NN12C2T

Tiếng Anh chuyên ngành

5

CT03C3T

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

6

CB26C3T

Thiết kế và triển khai Website

9.      Chuyên ngành: Marketing thương mại (12CMK)

1

CB15C3T

Hệ thống thông tin quản lý

2

QT07C2K

Quản lý chất lượng

3

QT08C2K

Thống kê doanh nghiệp

4

NN12C2T

Tiếng Anh chuyên ngành

5

CT03C3T

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

6

QT23C3T

Kinh tế thương mại

10.  Chuyên ngành: Tin học doanh nghiệp (12CTD)

1

CB16C3T

Kỹ thuật thiết lập và bảo trì máy tính

2

NN07C2T

Tiếng Anh chuyên ngành Tin học

3

CT03C3T

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam

4

CB14C3T

Hệ thống thông tin quản lý

5

CB17C3T

Phát triển hệ thống thông tin

6

CB19C3T

Thiết kế Website

11. Chuyên ngành: Tin học kế toán (12CTK1, 12CTK2)

1

KT29C2T

Kế toán máy

2

CB16C3T

Kỹ thuật thiết lập và bảo trì máy tính

3

TC23C3T

Thị trường chứng khoán

4

CT03C3T

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam

5

CB14C3T

Hệ thống thông tin quản lý

6

CB19C3T

Thiết kế Website

7

QT09C3T

Thương mại điện tử

12. Chuyên ngành: Kỹ thuật xăng dầu (12CQ)

1

KC28C2T

Thiết bị xăng dầu

2

KC29C3T

Động cơ đốt trong

3

KC32C3T

Quản lý kỹ thuật kho xăng dầu

4

KC33C3T

Chế biến dầu khí

5

KC31C3T

Dầu mỡ nhờn và các sản phẩm dầu mỏ khác

6

KC30C3T

Nhiên liệu lỏng từ dầu mỏ

13. Chuyên ngành: Hóa phân tích (12CHP)

1

KC53C3T

Hoá phân tích II

2

KC60C3T

CN tổng hợp hữu cơ

3

CB20C2T

Tin học ứng dụng trong KD

4

KC21C2T

Kỹ thuật điện - Điện tử

5

KC45C3T

Hoá học các hợp chất cao phân tử

14. Chuyên ngành: Tiếng anh thương mại (12CTA)

1

QT11C2T

Quản trị doanh nghiệp

2

NN22C3T

Tiếng Anh V

3

NN32C2T

Văn hoá  Anh- Mỹ

4

CT03C3T

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

QT39C2K

Marketing quốc tế

 15. Chuyên ngành: Kiểm toán (12CKIT)

1

KT23C2T

Kiểm toán báo cáo tài chính I 

2

TC25C3T

Phân tích hoạt động doanh nghiệp (*)

3

QT08C2T

Thống kê doanh nghiệp (*)

4

NN08C2T

Tiếng Anh chuyên ngành

5

CT03C3T

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

6

KT28C3T

Kế toán máy