Bản tin phòng đào tạo


DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ KHÓA 14

Ngày đăng: 11/12/2012 - Số lượt đọc: 8353

 DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ HỌC KỲ II KHÓA 14

NĂM 2012-2013

 

1. Chuyên ngành: Kế toán (14CKT1-14CKT5)

Stt

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CT01C1K

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

5

2

KT01C1K

Nguyên lý kế toán

3

3

CT06C1K

Giáo dục thể chất 2

1

4

CT07C1K

Giáo dục quốc phòng

4

5

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bản I

5

6

TC01C2K

Tài chính - Tiền tệ

2

7

QT03C1K

Kinh tế vi mô

3

 

2. Chuyên ngành: Kiểm toán (14CKIT)

Stt

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CT01C1K

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

5

2

KT01C1K

Nguyên lý kế toán

3

3

CT06C1K

Giáo dục thể chất 2

1

4

CT07C1K

Giáo dục quốc phòng          

4

5

NN01C1K

Tiếng Anh cơ bản I

5

6

TC01C2K

Tài chính - Tiền tệ

2

7

QT03C1K

Kinh tế vi mô

3

 

3. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp (14CTC)

Stt

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CT01C1K

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

5

2

CT06C1K

Giáo dục thể chất 2

1

3

CT07C1K

Giáo dục quốc phòng          

4

4

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bản I

5

5

QT06C2K

Marketing cơ bản

2

6

TC02C2K

Tài chính - Tiền tệ

3

 

4. Chuyên ngành: Ngân hàng thương mại (14CNT)

Stt

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CT01C1K

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

5

2

CT06C1K

Giáo dục thể chất 2

1

3

CT07C1K

Giáo dục quốc phòng          

4

4

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bản I

5

5

QT06C2K

Marketing cơ bản

2

6

TC02C2K

Tài chính - Tiền tệ

3

 

5. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại (14CKD)

Stt

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CT01C1K

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

5

2

QT01C1K

Pháp luật đại cương

2

3

CT06C1K

Giáo dục thể chất 2

1

4

CT07C1K

Giáo dục quốc phòng

4

5

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bản I

5

6

QT03C1K

Kinh tế vi mô

3

 

6. Chuyên ngành: Kinh doanh xuất nhập khẩu (14CKN)

Stt

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CT01C1K

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

5

2

QT01C1K

Pháp luật đại cương

2

3

CT06C1K

Giáo dục thể chất 2

1

4

CT07C1K

Giáo dục quốc phòng

4

5

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bản I

5

6

QT04C1K

Quản trị học

3

 

7. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp (14CQT)

Stt

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CT01C1K

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

5

2

QT01C1K

Pháp luật đại cương

2

3

CT06C1K

Giáo dục thể chất 2

1

4

CT07C1K

Giáo dục quốc phòng

4

5

NN01C1K

Tiếng Anh cơ bản I

5

6

QT04C1K

Quản trị học

3

 

8. Chuyên ngành: Kinh doanh khách sạn du lịch (14CKS)

Stt

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CT01C1K

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

5

2

QT01C1K

Pháp luật đại cương

2

3

CT06C1K

Giáo dục thể chất 2

1

4

CT07C1K

Giáo dục quốc phòng

4

5

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bản I

5

6

QT04C1K

Quản trị học

3

 

9. Chuyên ngành: Thương mại điện tử (14CEC)

Stt

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CT01C1K

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

5

2

QT01C1K

Pháp luật đại cương

2

3

CT06C1K

Giáo dục thể chất 2

1

4

CT07C1K

Giáo dục quốc phòng

4

5

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bản I

5

6

QT04C1K

Quản trị học

3

 

10. Chuyên ngành: Marketing thương mại (14CMK)

Stt

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CT01C1K

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

5

2

CT06C1K

Giáo dục thể chất 2

1

3

CT07C1K

Giáo dục quốc phòng

4

4

NN01C1K

Tiếng Anh cơ bản I

5

5

QT04C1K

Quản trị học

3

6

QT06C1K

Marketing căn bản

3

 

 

 

 

 

 

11. Chuyên ngành: Marketing quốc tế (14CMQ)

Stt

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CT01C1K

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

5

2

CT06C1K

Giáo dục thể chất 2

1

3

CT07C1K

Giáo dục quốc phòng

4

4

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bản I

5

5

QT04C1K

Quản trị học

3

6

QT06C1K

Marketing căn bản

3

 

12. Chuyên ngành: Tiếng anh thương mại (14CTA)

Stt

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CT01C1K

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin

5

2

QT01C1K

Pháp luật đại cương

2

3

NN24C1K

Tiếng Việt

2

4

NN25C1K

Cơ sở văn hoá Việt Nam

2

5

CT06C1K

Giáo dục thể chất 2

1

6

CT07C1K

Giáo dục quốc phòng

4

7

NN19C6T

Tiếng Anh II

6

 

13. Chuyên ngành: Tin học kế toán (14CTK)

Stt

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CT01C1K

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

5

2

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bản I

5

3

CT06C1K

Giáo dục thể chất 2

1

4

CT07C1K

Giáo dục quốc phòng

4

5

KT02C2K

Nguyên lý kế toán

2

6

CB07C1T

Toán rời rạc

4

 

14. Chuyên ngành: Kỹ thuật xăng dầu (14CQ)

Stt

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CT01C1K

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

5

2

NN01C5K

Tiếng Anh cơ bản I

5

3

CT06C1K

Giáo dục thể chất 2

1

4

CT07C1K

Giáo dục quốc phòng               

4

5

KC19C1K

Hình họa-Vẽ kỹ thuật

2

6

KC20C1T

Cơ học ứng dụng

2

7

KC23C1K

Công nghệ các hợp chất vô cơ

2

 

 

Các tin đã đưa: