Bản tin phòng đào tạo


Thông Báo lịch sinh hoạt lớp và học phần kỹ năng mềm HKII năm 2013-2014

Ngày đăng: 20/02/2014 - Số lượt đọc: 1554

Thực hiện chương trình giảng dạy bậc Cao đẳng chính quy của trường. căn cứ phân công giảng viên giảng dạy học phần Kỹ năng mềm của các khoa, Nhà trường thông báo kế hoạch sinh hoạt lớp và giảng dạy học phần Kỹ năng mềm, học kỳ II năm học 2013-2014 như sau:

- Thời gian: buổi sáng các ngày 01/3 (riêng cho khóa 14), 05/4, 10/5, 31/5 và 21/6 (riêng khóa 15) năm 2014.

Lịch học cụ thể như sau: UserFiles/vtcms/2014/2/20/file/L%E1%BB%8Bch%20sinh%20ho%E1%BA%A1t%20v%C3%A0%20gi%E1%BA%A3ng%20d%E1%BA%A1y%20KNM%20k%E1%BB%B3%202%20(2014)_2.doc

Phòng CTHSSV Trân trọng thông báo. 

Các tin đã đưa: