Bản tin phòng đào tạo


DANH SÁCH CÁC LỚP HỦY DO ĐĂNG KÝ KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG SV THEO QUY ĐỊNH

Ngày đăng: 21/02/2014 - Số lượt đọc: 2118

Mã HP Tên học phần Số TC Số SV ĐK Tên lớp TC
KT07C2T Kế toán tài chính II 4 4 KT07C2T_1.1
QT22C2K Kinh tế doanh nghiệp   3 4 QT22C2K_1.1
QT04C2K Quản trị học 2 4 QT04C2K_1.1
TC02C2K Tài chính - Tiền tệ 3 4 TC02C2K_1.1
TC01C2K Tài chính - Tiền tệ 2 4 TC01C2K_1.1
TC15C3T Thanh toán quốc tế 3 4 TC15C3T_1.1
QT09C3T Thương mại điện tử 3 4 QT09C3T_1.1
MK12C2T Quản trị marketing 3 3 MK12C2T_1.1
NN20C6T Tiếng Anh III 6 3 NN20C6T_1.1
NN20C6T Tiếng Anh III 6 3 NN20C6T_1.1
KT11C2T Kế toán doanh nghiệp   2 1 KT11C2T_1.1
NN39C2T Tiếng Anh Cơ bản III 5 1 NN39C2T_1.1
NN39C2T Tiếng Anh Cơ bản III 5 1 NN39C2T_1.1
CT01C1K Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin  5 0 CT01C1K_1.2
CT01C1K Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin  5 0 CT01C1K_1.2
QT08C2K Thống kê doanh nghiệp 4 0 QT08C2K_1.1

Các tin đã đưa: