Bản tin phòng đào tạo


ĐỔI LỊCH SINH HOẠT LỚP VÀ HỌC KỸ NĂNG MỀM LỚP 14CTA, 15CTA, 15CTC, 15CQ, 14CKT1,2

Ngày đăng: 01/04/2014 - Số lượt đọc: 1345

Lịch học cụ thể như sau: UserFiles/vtcms/2014/4/2/file/%C4%90%E1%BB%95i%20l%E1%BB%8Bch%20h%E1%BB%8Dc%20k%E1%BB%B9%20n%C4%83ng%20m%E1%BB%81m%202014.doc

Các tin đã đưa: