Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM NĂM 2014

Ngày đăng: 19/08/2014 - Số lượt đọc: 2067

 

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
TC16C3T Bảo hiểm 3
NN25C1K Cơ sở văn hoá Việt Nam 2
CT03C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3
CT07C1K Giáo dục quốc phòng            4
CT05C1K Giáo dục thể chất 1 1
CT06C1K Giáo dục thể chất 2                1
CT08C1K Giáo dục thể chất 3 1
CB15C2T Hệ thống thông tin quản lý  2
KT11C2T Kế toán doanh nghiệp   2
KT12C2T Kế toán hành chính sự nghiệp 2
KT13C3T Kế toán Quản trị 2
KT20C3T Kế toán Quản trị  3
KT06C2T Kế toán tài chính I 4
TC22C3T Kinh doanh chứng khoán  4
QT22C2K Kinh tế doanh nghiệp   3
QT23C3T Kinh tế thương mại 3
QT03C1K Kinh tế vi mô   3
QT02C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
KC01C3K Khoa học hàng hoá 2
QT06C1K Marketing căn bản 3
KT02C2K Nguyên lý kế toán 2
KT01C1K Nguyên lý kế toán 3
QT43C2K Nguyên lý thống kê 2
CT01C1K Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin  5
QT01C1K Pháp luật đại cương 2
QT05C2T Pháp luật kinh tế 2
TC26C3T Phân tích hoạt động doanh nghiệp   2
QT07C2K Quản lý chất lượng 2
QT67C2T Quản trị chiến lược 2
QT11C2T Quản trị doanh nghiệp  3
QT04C2K Quản trị học 2
QT04C1K Quản trị học   3
MK12C2T Quản trị marketing 3
TC01C2K Tài chính - Tiền tệ 2
TC02C2K Tài chính - Tiền tệ 3
TC06C2T Tài chính doanh nghiệp  4
TC05C3T Tài chính doanh nghiệp II 4
TC03C2K Tài chính tín dụng 2
QT18C2T Tâm lý học kinh doanh 2
NN01C5K Tiếng Anh cơ bản I 5
NN01C1K Tiếng Anh cơ bản I 3
NN02C5T Tiếng Anh cơ bản II 5
NN02C1T Tiếng Anh cơ bản II 3
NN39C2T Tiếng Anh Cơ bản III 5
NN40C2T Tiếng Anh chuyên ngành 5
NN12C5T Tiếng Anh chuyên ngành 5
NN12C2T Tiếng Anh chuyên ngành 4
NN08C5T Tiếng Anh chuyên ngành 5
NN08C2T Tiếng Anh chuyên ngành   4
NN19C6T Tiếng Anh II 6
NN21C6T Tiếng Anh IV 6
CB06C1K Tin học đại cương  3
CB20C2T Tin học ứng dụng trong KD 2
CB04C1K Toán cao cấp   3
CB05C2T Toán kinh tế 3
CT02C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
TC15C3T Thanh toán quốc tế 3
TC23C3T Thị trường chứng khoán  2
TC08C2T Thị trường tài chính 3
QT08C2K Thống kê doanh nghiệp 4
TC09C2T Thuế 3
QT09C3T Thương mại điện tử 3
QT10C2K WTO và hội nhập KTQT 2
QT25C2T Xúc tiến thương mại 2

 KT10C3T           Kế toán tài chính III                                                                      4

Các tin đã đưa: