Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC KỲ I NĂM 2015-2016

Ngày đăng: 29/05/2015 - Số lượt đọc: 2608

 

DANH SÁCH CÁC HP ĐĂNG KÝ HỌC KỲ I NĂM 2015-2016
Mã học phần Tên học phần Số TC Lớp Ghi chú
QT37C2T Du lịch bền vững 2 15CDA  
CT03C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 15CDA  
NN47C3T Hướng dẫn du lịch 3 15CDA  
MK20C2T Marketing 3 15CDA  
NN44C3T Tiếng anh V 6 15CDA  
         
CT03C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 15CKD  
CB15C2T Hệ thống thông tin quản lý  2 15CKD  
QT75C2K Khởi sự kinh doanh 2 15CKD  
QT12C5T Kinh doanh thương mại II 4 15CKD  
TC26C3T Phân tích hoạt động doanh nghiệp   2 15CKD  
MK15C3T Thống kê thương mại 2 15CKD  
QT09C3T Thương mại điện tử 3 15CKD  
QT25C2T Xúc tiến thương mại 2 15CKD  
         
CT03C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 15CKS  
CB15C2T Hệ thống thông tin quản lý  2 15CKS  
KT05C2T Kế toán khách sạn - du lịch 2 15CKS  
QT32C4T Quản trị kinh doanh lữ hành 4 15CKS  
QT35C2T Marketing du lịch 2 15CKS  
QT78C4T Quản trị chất lượng khách sạn - du lịch 3 15CKS  
NN09C5T Tiếng Anh chuyên ngành 5 15CKS  
         
CT03C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 15CKT1-6  
KT28C3T Kế toán máy 3 15CKT1-6  
KT10C3T Kế toán tài chính III 4 15CKT1-6  
KT22C2T Kiểm toán cơ bản 3 15CKT1-6  
TC25C3T Phân tích hoạt động doanh nghiệp   4 15CKT1-6  
KT39C3T Thực hành kế toán I 3 15CKT1-6  
NN08C5T Tiếng Anh chuyên ngành 5 15CKT1-6  
         
CT03C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 15CKX  
CB15C2T Hệ thống thông tin quản lý  2 15CKX  
QT25C3T Kinh doanh xăng dầu I 4 15CKX  
TC26C3T Phân tích hoạt động doanh nghiệp   2 15CKX  
QT07C2K Quản lý chất lượng 2 15CKX  
KC05C3K Thiết bị kinh doanh XD 4 15CKX  
MK15C3T Thống kê thương mại 2 15CKX  
         
CT03C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 15CMK  
MK03C2T Marketing dịch vụ tài chính 3 15CMK  
MK08C3T Marketing thương mại II 3 15CMK  
QT40C2T Nghiên cứu Marketing 3 15CMK  
MK11C4T Quản trị kênh phân phối 3 15CMK  
QT69C5T Quản trị tác nghiệp DNTM 2 15CMK  
QT08C2T Thống kê doanh nghiệp   2 15CMK  
QT73C2T Thương mại điện tử 2 15CMK  
         
KC33C3T Chế biến dầu khí 4 15CQ  
KC31C3T Dầu mỡ nhờn và các sản phẩm dầu mỏ khác 3 15CQ  
KC29C4T Động cơ đốt trong 3 15CQ  
CT03C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 15CQ  
KC30C3T Nhiên liệu lỏng từ dầu mỏ 3 15CQ  
KC32C3T Quản lý kỹ thuật kho xăng dầu 4 15CQ  
KC28C4T Thiết bị xăng dầu 4 15CQ  
         
CT03C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 15CQT1-4  
CB15C2T Hệ thống thông tin quản lý  2 15CQT1-4  
QT70C3T Quản trị kinh doanh quốc tế 2 15CQT1-4  
QT68C3T Quản trị nhân lực 2 15CQT1-4  
QT47C3T Quản trị sản xuất và tác nghiệp 3 15CQT1-4  
TC39C2T Quản trị tài chính 3 15CQT1-4  
QT08C2T Thống kê doanh nghiệp   2 15CQT1-4  
QT09C3T Thương mại điện tử 3 15CQT1-4  
         
CT03C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 15CTC  
CB24C2T Excel trong tài chính và đầu tư  2 15CTC  
KT13C3T Kế toán Quản trị 2 15CTC  
TC22C3T Kinh doanh chứng khoán  4 15CTC  
TC17C3T Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  3 15CTC  
QT46C2T Thống kê tài chính   2 15CTC  
NN08C5T Tiếng Anh chuyên ngành 5 15CTC  
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 16CKD  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 16CKD  
QT104C2T Kinh tế thương mại 2 16CKD  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 16CKD  
MA109C3K Marketing căn bản 3 16CKD  
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 16CKD  
QT106C3T Quản trị doanh nghiệp 3 16CKD  
TC122C2K Tài chính - Tiền tệ 2 16CKD  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 16CKD  
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 16CKIT  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 16CKIT  
KT106C4T Kế toán tài chính I 4 16CKIT  
KT109C3T Kiểm toán cơ bản 3 16CKIT  
QT102C2T Kinh tế vi mô 2 16CKIT  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 16CKIT  
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 16CKIT  
TC114C3T Tài chính doanh nghiệp  3 16CKIT  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 16CKIT  
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 16CKS  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 16CKS  
QT134C3T Kinh tế khách sạn- du lịch 3 16CKS  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 16CKS  
MA109C2K Marketing căn bản 2 16CKS  
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 16CKS  
QT109C2K Tâm lý khách hàng 2 16CKS  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 16CKS  
QT132C2K Tổng quan du lịch 2 16CKS  
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 16CKT1-3  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 16CKT1-3  
KT103C5T Kế toán tài chính I 5 16CKT1-3  
KT109C3T Kiểm toán cơ bản 3 16CKT1-3  
QT102C2T Kinh tế vi mô 2 16CKT1-3  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 16CKT1-3  
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 16CKT1-3  
TC114C3T Tài chính doanh nghiệp  3 16CKT1-3  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 16CKT1-3  
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 16CKX  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 16CKX  
QT104C2T Kinh tế thương mại 2 16CKX  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 16CKX  
MA109C3K Marketing căn bản 3 16CKX  
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 16CKX  
QT106C3T Quản trị doanh nghiệp 3 16CKX  
TC122C2K Tài chính - Tiền tệ 2 16CKX  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 16CKX  
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 16CMK  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 16CMK  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 16CMK  
MA109C3K Marketing căn bản 3 16CMK  
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 16CMK  
QT101C2K Quản trị học 2 16CMK  
MA118C3T Quản trị marketing 3 16CMK  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 16CMK  
TH128C2T Tin học ứng dụng trong Marketing 2 16CMK  
         
KC111C3T Cơ sở quá trình công nghệ và thiết bị hóa học 3 16CQ  
KC112C2K Công nghệ các hợp chất vô cơ 2 16CQ  
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 16CQ  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 16CQ  
KC107C2K Hình họa - Vẽ kỹ thuật 2 16CQ  
KC116C3T Hóa phân tích 3 16CQ  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 16CQ  
KC127C2T Thủy lực máy bơm 2 16CQ  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 16CQ  
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 16CQT1-2  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 16CQT1-2  
QT104C2T Kinh tế thương mại 2 16CQT1-2  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 16CQT1-2  
MA109C3K Marketing căn bản 3 16CQT1-2  
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 16CQT1-2  
QT106C3T Quản trị doanh nghiệp 3 16CQT1-2  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 16CQT1-2  
CB102C3T Toán kinh tế 3 16CQT1-2  
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 16CTA  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 16CTA  
QT102C2T Kinh tế vi mô 2 16CTA  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 16CTA  
MA109C2K Marketing căn bản 2 16CTA  
NN141C2T Ngữ âm - Âm vị hoc 2 16CTA  
NN140C3T Ngữ pháp tiếng Anh 3 16CTA  
NN130C5T Tiếng Anh cơ sở 3 5 16CTA  
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 16CTC  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 16CTC  
KT108C5T Kế toán tài chính 5 16CTC  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 16CTC  
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 16CTC  
QT101C2K Quản trị học 2 16CTC  
TC119C4T Tài chính doanh nghiệp I 4 16CTC  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 16CTC  
         
TH105C2T Cấu trúc máy tính và hệ điều hành 2 16CTK  
TH102C4T Cơ sở dữ liệu 4 16CTK  
TH107C3T Cơ sở lập trình 3 16CTK  
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 16CTK  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 16CTK  
KT106C4T Kế toán tài chính I 4 16CTK  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 16CTK  
TH108C3T Mạng máy tính và truyền thông 3 16CTK  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 16CTK  
         
KT105C2T Kế toán tài chính III 2 8CHK1-5  
KT190C5T Khóa luận tốt nghiệp (CKT) 5 8CHK1-5  
TC123C2T Thanh toán quốc tế 2 8CHK1-5  
TC128C2T Thuế 2 8CHK1-5  
NN106C4T Tiếng anh chuyên ngành (CKT,CKIT,CTC,CNT)  4 8CHK1-5  
TH116C2T Tin học ứng dụng trong kế toán 2 8CHK1-5  
         
QT191C5T Khóa luận tốt nghiệp (CQT) 5 8CHQ1-3  
QT106C3T Quản trị doanh nghiệp 3 8CHQ1-3  
QT116C3T Quản trị tác nghiệp DNTM 3 8CHQ1-3  
NN107C4T Tiếng anh chuyên ngành (CQT,CKD,CKX,CEC,CMK,CQH) 4 8CHQ1-3  
CB102C3T Toán kinh tế 3 8CHQ1-3  
         
Các tin đã đưa: