Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO: KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

Ngày đăng: 22/09/2016 - Số lượt đọc: 1614

 

STT Mã học phần Tên học phần Tên lớp
1 CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  (TC: 3) CT103C3T_1.1
2 CT109C2T Giáo dục thể chất 3 (TC: 2) CT109C2T_1.1
3 QT102C3T Kinh tế vi mô (TC: 3) QT102C3T_1.1
4 KT101C3T Nguyên lý kế toán (TC: 3) KT101C3T_1.1
5 KT102C2K Nguyên lý kế toán (TC: 2) KT102C2K_1.1
6 CT101C5K Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (TC:5) CT101C5K_2.2
7 NN106C4T Tiếng anh chuyên ngành (CKT,CKIT,CTC,CNT)  (TC: 4) NN106C4T_1.1
8 NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  (TC: 4) NN102C4T_1.1
9 NN120C4K Tiếng Anh cơ sở 1 (TC: 4) NN120C4K_1.1
10 CB101C3K Toán cao cấp   (TC: 3) CB101C3K_2.1
11 CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh (TC: 2) CT102C2T_2.1

Mức học phí tùy thuộc vào số lượng sinh viên đăng ký ở các học phần, cụ thể như sau:

Hệ số SV/1 lớp 65 30-64 20-29 10-19 4-9
Hệ số học phí 1,0 1,1 1,3 1,5 2,0

Sinh viên kiểm tra lại kết quả đăng ký của mình, sau đó in thời khóa biểu và nộp học phí tại Phòng Kế toán.

Thời gian học học kỳ III_D1: bắt đầu từ tuần 9 (từ thứ 2 ngày 26/09/2016)

Thời gian nộp học phí học kỳ III_D1: bắt đầu từ 28/09/2016 đến 15/10/2016

 

 

Các tin đã đưa: