Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH HỌC KỲ II NĂM 2016-2017

Ngày đăng: 16/12/2016 - Số lượt đọc: 1057

 

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM 2016-2017
STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Lớp
1 CT108C4K Giáo dục quốc phòng - an ninh 4 10CHK
2 CT107C2T Giáo dục thể chất 2 2 10CHK
3 KT115C2T Kế toán hành chính sự nghiệp 2 10CHK
4 KT109C3T Kiểm toán cơ bản 3 10CHK
5 QT102C2T Kinh tế vi mô 2 10CHK
6 TC109C3T Phân tích tài chính doanh nghiệp  3 10CHK
7 QT106C2K Quản trị doanh nghiệp 2 10CHK
8 TC122C2K Tài chính - Tiền tệ 2 10CHK
9 CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 10CHK
10 TC126C2T Thị trường chứng khoán 2 10CHK
         
1 QT192C5T Khóa luận tốt nghiệp 5 16CKD
2 QT174C4T Thực hành tổng hợp 4 16CKD
3 QT184C4T Thực tập cuối khóa 4 16CKD
         
1 KT191C5T Khóa luận tốt nghiệp (CKIT) 5 16CKIT
2 KT122C4T Thực hành kiểm toán 4 16CKIT
3 KT181C4T Thực tập cuối khóa (CKIT) 4 16CKIT
         
1 QT194C5T Khóa luận tốt nghiệp (CKS) 5 16CKS
2 QT176C4T Thực hành tổng hợp 4 16CKS
3 QT186C4T Thực tập cuối khóa 4 16CKS
         
1 KT190C5T Khóa luận tốt nghiệp (CKT) 5 16CKT
2 KT121C4T Thực hành kế toán 4 16CKT
3 KT180C4T Thực tập cuối khóa (CKT) 4 16CKT
         
1 QT193C5T Khóa luận tốt nghiệp (CKX) 5 16CKX
2 QT175C4T Thực hành tổng hợp 4 16CKX
3 QT185C4T Thực tập cuối khóa 4 16CKX
         
1 MA190C5T Khóa luận tốt nghiệp (CMK) 5 16CMK
2 MA170C4T Thực hành tổng hợp (CMK) 4 16CMK
3 MA180C5T Thực tập cuối khóa (CMK) 5 16CMK
         
1 KC190C5T Khóa luận tốt nghiệp (CQ) 5 16CQ
2 KC126C4T Thực hành tổng hợp (CQ) 4 16CQ
3 KC180C4T Thực tập cuối khóa (CQ) 4 16CQ
         
1 QT191C5T Khóa luận tốt nghiệp (CQT) 5 16CQT
2 QT171C4T Thực hành tổng hợp (CQT) 4 16CQT
3 QT181C4T Thực tập cuối khóa (CQT) 4 16CQT
         
1 NN191C5T Khóa luận tốt nghiệp (CTA) 5 16CTA
2 NN152C6T Tiếng Anh thương mại 3 6 16CTA
3 NN190C4T Thực tập cuối khóa (CTA) 4 16CTA
         
1 TC191C5T Khóa luận tốt nghiệp - TCDN 5 16CTC
2 TC171C4T Thực hành tổng hợp - TCDN 4 16CTC
3 TC181C4T Thực tập cuối khóa - TCDN 4 16CTC
         
1 TH191C5T Khoá luận tốt nghiệp (CTK) 5 16CTK
2 TH118C4T Thực hành tổng hợp  4 16CTK
3 TH181C4T Thực tập cuối khóa (CTK) 4 16CTK
         
1 QT107C3T Kinh doanh thương mại I 3 17CKD
2 KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 17CKD
3 QT110C2T Khởi sự kinh doanh 2 17CKD
4 KT102C2K Nguyên lý kế toán 2 17CKD
5 QT103C2K Quản lý chất lượng 2 17CKD
6 NN107C4T Tiếng anh chuyên ngành (CQT,CKD,CKX, CMK, CEC) 4 17CKD
7 TH120C2T Tin học ứng dụng trong kinh doanh   2 17CKD
8 QT105C2K Thương mại điện tử 2 17CKD
         
1 QT141C2T Địa lý du lịch 2 17CKS
2 KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 17CKS
3 QT137C4K Nghiệp vụ phục vụ khách sạn 4 17CKS
4 KT102C2K Nguyên lý kế toán 2 17CKS
5 QT133C3T Quản trị chất lượng dịch vụ KS- DL 3 17CKS
6 NN108C4T Tiếng anh chuyên ngành (CKS) 4 17CKS
7 TH120C2T Tin học ứng dụng trong kinh doanh   2 17CKS
8 QT140C2K Văn hóa du lịch 2 17CKS
         
1 KT104C4T Kế toán tài chính II 4 17CKT
2 KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 17CKT
3 TC109C3T Phân tích tài chính doanh nghiệp  3 17CKT
4 NN106C4T Tiếng anh chuyên ngành (CKT,CKIT,CTC,CNT)  4 17CKT
5 TH116C2T Tin học ứng dụng trong kế toán 2 17CKT
6 TC123C2T Thanh toán quốc tế 2 17CKT
7 TC126C2T Thị trường chứng khoán 2 17CKT
8 MA107C2T Thống kê doanh nghiệp 2 17CKT
9 TC128C2T Thuế 2 17CKT
         
1 QT111C4K Kinh doanh xăng dầu I 4 17CKX
2 KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 17CKX
3 KT102C2K Nguyên lý kế toán 2 17CKX
4 KC101C2K Quản lý chất lượng xăng dầu 2 17CKX
5 TC118C3T Tài chính doanh nghiệp  3 17CKX
6 NN107C4T Tiếng anh chuyên ngành (CQT,CKD,CKX, CMK, CEC) 4 17CKX
7 TH120C2T Tin học ứng dụng trong kinh doanh   2 17CKX
8 QT105C2K Thương mại điện tử 2 17CKX
         
1 KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 17CMK
2 MA114C3T Marketing dịch vụ 3 17CMK
3 MA112C3T Marketing thương mại I 3 17CMK
4 MA103C2T Pháp luật kinh tế và Luật sở hữu trí tuệ 2 17CMK
5 MA119C3T Quản trị kênh phân phối 3 17CMK
6 TC117C2T Tài chính doanh nghiệp  2 17CMK
7 NN107C4T Tiếng anh chuyên ngành (CQT,CKD,CKX, CMK, CEC) 4 17CMK
8 MA120C3T Xúc tiến thương mại 3 17CMK
         
1 KC123C3T Chế biến dầu khí 3 17CQ
2 KC119C2T Động cơ đốt trong 2 17CQ
3 KC114C2T Hóa học môi trường 2 17CQ
4 KC113C3T Hóa lý 3 17CQ
5 KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 17CQ
6 KC121C2T Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 2 17CQ
7 KC120C4T Sản phẩm dầu mỏ 4 17CQ
8 NN111C4T Tiếng anh chuyên ngành (CQ,CHP) 4 17CQ
         
1 KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 17CQT
2 KT102C2K Nguyên lý kế toán 2 17CQT
3 QT103C2K Quản lý chất lượng 2 17CQT
4 QT113C2T Quản trị chiến lược  2 17CQT
5 MA118C3T Quản trị marketing 3 17CQT
6 NN107C4T Tiếng anh chuyên ngành (CQT,CKD,CKX, CMK, CEC) 4 17CQT
7 TH120C2T Tin học ứng dụng trong kinh doanh   2 17CQT
8 QT105C2K Thương mại điện tử 2 17CQT
         
1 NN142C2T Dịch 2 17CTA
2 NN143C2T Đất nước học  2 17CTA
3 QT125C3T Kinh doanh thương mại 3 17CTA
4 KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 17CTA
5 NN150C6T Tiếng Anh thương mại 1 6 17CTA
6 TC123C2T Thanh toán quốc tế 2 17CTA
7 NN153C3T Thư tín thương mại 3 17CTA
         
1 KT114C2T Kế toán máy 2 17CTC
2 QT102C3K Kinh tế vi mô 3 17CTC
3 KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 17CTC
4 TC120C3T Tài chính doanh nghiệp II 3 17CTC
5 NN106C4T Tiếng anh chuyên ngành (CKT,CKIT,CTC,CNT)  4 17CTC
6 TC125C3T Thị trường tài chính 3 17CTC
7 TC129C3T Thuế 3 17CTC
         
1 TH110C3T Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 17CTK
2 KT107C2T Kế toán tài chính II 2 17CTK
3 KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 17CTK
4 TH111C4T Kỹ thuật thiết lập và bảo trì máy tính 4 17CTK
5 TH109C2T Mạng không dây 2 17CTK
6 TH112C2T Phân tích và thiết kế hệ thống 2 17CTK
7 NN110C4T Tiếng anh chuyên ngành (CTK,CTD) 4 17CTK
         
1 CT108C8K Giáo dục quốc phòng - an ninh 8 18CKD
2 CT107C2T Giáo dục thể chất 2 2 18CKD
3 QT102C3T Kinh tế vi mô 3 18CKD
4 KN101C1K Kỹ năng mềm 1 1 18CKD
5 MA102C2T Pháp luật kinh tế 2 18CKD
6 QT101C3K Quản trị học 3 18CKD
7 TH101C2K Tin học đại cương  2 18CKD
8 CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18CKD
         
1 CT108C8K Giáo dục quốc phòng - an ninh 8 18CKS
2 CT107C2T Giáo dục thể chất 2 2 18CKS
3 QT140C2K Văn hóa du lịch

2

18CKS
4 KN101C1K Kỹ năng mềm 1 1 18CKS
5 MA102C2T Pháp luật kinh tế 2 18CKS
6 QT146C4K Tổng quan du lịch 3 18CKS
7 TH101C2K Tin học đại cương  2 18CKS
8 CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18CKS
         
1 CT108C8K Giáo dục quốc phòng - an ninh 8 18CKT
2 CT107C2T Giáo dục thể chất 2 2 18CKT
3 KN101C1K Kỹ năng mềm 1 1 18CKT
4 KT101C3T Nguyên lý kế toán 3 18CKT
5 MA102C2T Pháp luật kinh tế 2 18CKT
6 TC122C2K Tài chính - Tiền tệ 2 18CKT
7 TH101C2K Tin học đại cương  2 18CKT
8 CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18CKT
         
1 CT108C8K Giáo dục quốc phòng - an ninh 8 18CMK
2 CT107C2T Giáo dục thể chất 2 2 18CMK
3 MA115C2K Hành vi khách hàng 2 18CMK
4 QT102C3T Kinh tế vi mô 3 18CMK
5 KN101C1K Kỹ năng mềm 1 1 18CMK
6 KT102C2K Nguyên lý kế toán 2 18CMK
7 TH101C2K Tin học đại cương  2 18CMK
8 CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18CMK
         
1 CT108C8K Giáo dục quốc phòng - an ninh 8 18CNT
2 CT107C2T Giáo dục thể chất 2 2 18CNT
3 KN101C1K Kỹ năng mềm 1 1 18CNT
4 KT101C3T Nguyên lý kế toán 3 18CNT
5 MA102C2T Pháp luật kinh tế 2 18CNT
6 TC122C2K Tài chính - Tiền tệ 2 18CNT
7 TH101C2K Tin học đại cương  2 18CNT
8 CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18CNT
         
1 CT108C8K Giáo dục quốc phòng - an ninh 8 18CQT
2 CT107C2T Giáo dục thể chất 2 2 18CQT
3 QT102C3T Kinh tế vi mô 3 18CQT
4 KN101C1K Kỹ năng mềm 1 1 18CQT
5 MA102C2T Pháp luật kinh tế 2 18CQT
6 QT101C3K Quản trị học 3 18CQT
7 TH101C2K Tin học đại cương  2 18CQT
8 CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18CQT
         
1 NN131C2K Dẫn luận ngôn ngữ 2 18CTA
2 CT108C8K Giáo dục quốc phòng - an ninh 8 18CTA
3 CT107C2T Giáo dục thể chất 2 2 18CTA
4 KN101C1K Kỹ năng mềm 1 1 18CTA
5 NN121C4T Tiếng Anh cơ sở 2 4 18CTA
6 TH101C2K Tin học đại cương  2 18CTA
7 CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18CTA
         
1 CT108C8K Giáo dục quốc phòng - an ninh 8 18CTC
2 CT107C2T Giáo dục thể chất 2 2 18CTC
3 KN101C1K Kỹ năng mềm 1 1 18CTC
4 KT101C3T Nguyên lý kế toán 3 18CTC
5 MA102C2T Pháp luật kinh tế 2 18CTC
6 TC122C2K Tài chính - Tiền tệ 2 18CTC
7 TH101C2K Tin học đại cương  2 18CTC
8 CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18CTC
         
1 KN101C1K Kỹ năng mềm 1 1 18CTD
2 TH104C2T Kỹ thuật điện tử số 2 18CTD
3 QT101C3K Quản trị học 3 18CTD
4 TH101C2K Tin học đại cương  2 18CTD
5 TH103C2T Toán rời rạc 2 18CTD
6 CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18CTD
7 CT107C2T Giáo dục thể chất 2 2 18CTD
8 CT108C8K Giáo dục quốc phòng - an ninh 8 18CTD
         
1 CT108C8K Giáo dục quốc phòng - an ninh 8 18CTK
2 CT107C2T Giáo dục thể chất 2 2 18CTK
3 KN101C1K Kỹ năng mềm 1 1 18CTK
4 TH104C2T Kỹ thuật điện tử số 2 18CTK
5 KT101C3T Nguyên lý kế toán 3 18CTK
6 TH101C2K Tin học đại cương  2 18CTK
7 TH103C2T Toán rời rạc 2 18CTK
8 CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18CTK
         
1 CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 18CQ
2 CT107C2T Giáo dục thể chất 2 2 18CQ
3 CT108C8K Giáo dục quốc phòng - an ninh 8 18CQ
4 KC108C2T Cơ học ứng dụng 2 18CQ
5 KC109C3T Kỹ thuật điện - Điện tử 3 18CQ
6 KN101C1K Kỹ năng mềm 1 1 18CQ
7 TH101C2K Tin học đại cương  2 18CQ
         
Các tin đã đưa: