Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

Ngày đăng: 02/03/2017 - Số lượt đọc: 648

Mã HP Tên học phần Số TC
CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
TH101C2K Tin học đại cương  2
TC122C2K Tài chính - Tiền tệ 2
TC126C2T Thị trường chứng khoán 2
TH103C2T Toán rời rạc 2
CT101C5K Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin  5
NN101C3K Tiếng Anh cơ bản 1  3
CB101C3K Toán cao cấp   3
KT101C3T Nguyên lý kế toán 3

Các tin đã đưa: