Bản tin phòng đào tạo


LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN

Ngày đăng: 09/05/2017 - Số lượt đọc: 742

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN
KHÓA 16
 
STT THỜI GIAN LỚP SV DỰ KIẾN SP ĐỊA ĐIỂM GV HỎI THI
1 10/05/2017 đến 11/5/2017  8h00 T4 16 CKT1 & 16CKIT 46 1 A8 -102 Khoa Kế toán
2 10/05/2017 đến 11/5/2017  8h00 T4 16 CKT2 & 16CKT3 42 1 A8 -104 Khoa Kế toán
3 10/05/2017 8h00 T4 16CTC 7 1 A9 - 208 Khoa Tài chính - Ngân hàng
4 10/05/2017 đến 11/5/2017  8h00  T4 16CKX, 16CKD, 16CQT1,2. 33 1 A9 - 202 Khoa QTKD
5 11/05/2017 8h00 T5 16CKS 14 1 A9 - 204 Khoa Khách sạn - Du lịch
6 12/05/2017 8h00 T6 16CQ, 9CHC 5 1 A9 - 204 Khoa Kỹ thuật - Cơ bản
7 12/05/2017 8h00 T6 16CMK 10 1 A8 - 102 Khoa Marketing
8 15/05/2017 8h00 T2 16CTK 10 1 A8 - 104 Khoa Tin học kinh tế
9 31/05/2017 8h00 T6 16CTA 5 1 A8 - 104 Khoa Ngoại ngữ
     
Ngày         tháng         năm 2017
               TL.HIỆU TRƯỞNG
   
                 
                 
                                (đã ký)
                 
                       ThS.Quách Xuân Trường

Các tin đã đưa: