Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

Ngày đăng: 15/09/2017 - Số lượt đọc: 753

STT
Mã HP
Tên học phần
Số TC
1
TC114C3T
Tài chính doanh nghiệp (TC114C3T)
3
2
TH104C2T
Kỹ thuật điện tử số (TH104C2T)
2
3
CB102C3T
Toán kinh tế (CB102C3T)
3
4
QT105C2K
Thương mại điện tử (QT105C2K)
2
5
QT106C2K
Quản trị doanh nghiệp (QT106C2K)
2
6
QT113C2T
Quản trị chiến lược (QT113C2T)
2
7
TH103C2T
Toán rời rạc (TH103C2T)
2
8
TH120C2T
Tin học ứng dụng trong kinh doanh   (TH120C2T)
2
9
QT106C3T
Quản trị doanh nghiệp (QT106C3T)
3
10
KT116C3T
Kế toán quản trị (KT116C3T)
3
11
QT101C3K
Quản trị học (QT101C3K)
3
12
MA109C3K
Marketing căn bản (MA109C3K)
3
13
QT103C2K
Quản lý chất lượng (QT103C2K)
2
14
KT103C5T
Kế toán tài chính I (KT103C5T)
5
15
KT115C2T
Kế toán hành chính sự nghiệp (KT115C2T)
2
16
QT102C2T
Kinh tế vi mô (QT102C2T)
2
17
MA107C2T
Thống kê doanh nghiệp (MA107C2T)
2
18
MA118C3T
Quản trị marketing (MA118C3T)
3
19
KT105C2T
Kế toán tài chính III (KT105C2T)
2
20
KT104C4T
Kế toán tài chính II (KT104C4T)
4
21
TC123C2T
Thanh toán quốc tế (TC123C2T)
2
22
TC109C3T
Phân tích tài chính doanh nghiệp (TC109C3T)
3
23
TH116C2T
Tin học ứng dụng trong kế toán (TH116C2T)
2
24
TC128C2T
Thuế (TC128C2T)
2
25
TC126C2T
Thị trường chứng khoán (TC126C2T)
2
26
CT103C3T
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (CT103C3T)
3
27
MA106C2K
Nguyên lý thống kê (MA106C2K)
2
28
KT109C3T
Kiểm toán cơ bản (KT109C3T)
3
29
CT101C5K
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (CT101C5K)
5
30
QT102C3T
Kinh tế vi mô (QT102C3T)
3
31
NN107C4T
Tiếng anh chuyên ngành (CQT,CKD,CKX, CMK, CEC) (NN107C4T)
4
32
NN106C4T
Tiếng anh chuyên ngành (CKT,CKIT,CTC,CNT) (NN106C4T)
4
33
MA102C2T
Pháp luật kinh tế (MA102C2T)
2
34
NN102C4T
Tiếng Anh cơ bản 2 (NN102C4T)
4
35
MA108C2K
Kỹ thuật soạn thảo văn bản (MA108C2K)
2
36
MA101C2K
Pháp luật đại cương (MA101C2K)
2
37
KT102C2K
Nguyên lý kế toán (KT102C2K)
2
38
TC122C2K
Tài chính - Tiền tệ (TC122C2K)
2
39
TH101C2K
Tin học đại cương (TH101C2K)
2
40
KT101C3T
Nguyên lý kế toán (KT101C3T)
3
41
CT102C2T
Tư tưởng Hồ Chí Minh (CT102C2T)
2
42
CB101C3K
Toán cao cấp   (CB101C3K)
3
43
CB101C3K
Toán cao cấp   (CB101C3K)
3

 
Các tin đã đưa: