Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO: KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ III_D1

Ngày đăng: 22/09/2017 - Số lượt đọc: 585

Thông kê số lượng SV đăng ký học:

STT Mã HP Tên học phần Tên lớp Số SV
1 CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (TC: 3) CT103C3T_1.1 0
2 KT115C2T Kế toán hành chính sự nghiệp (TC: 2) KT115C2T_1.1 0
3 KT116C3T Kế toán quản trị (TC: 3) KT116C3T_1.1 0
4 KT103C5T Kế toán tài chính I (TC: 5) KT103C5T_1.1 0
5 KT104C4T Kế toán tài chính II (TC: 4) KT104C4T_1.1 0
6 KT105C2T Kế toán tài chính III (TC: 2) KT105C2T_1.1 0
7 KT109C3T Kiểm toán cơ bản (TC: 3) KT109C3T_1.1 0
8 QT102C2T Kinh tế vi mô (TC: 2) QT102C2T_1.1 0
9 QT102C3T Kinh tế vi mô (TC: 3) QT102C3T_1.1 0
10 TH104C2T Kỹ thuật điện tử số (TC: 2) TH104C2T_1.1 0
11 MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản (TC: 2) MA108C2K_1.1 0
12 MA109C3K Marketing căn bản (TC: 3) MA109C3K_1.1 0
13 KT102C2K Nguyên lý kế toán (TC: 2) KT102C2K_1.1 0
14 KT101C3T Nguyên lý kế toán (TC: 3) KT101C3T_1.1 0
15 MA106C2K Nguyên lý thống kê (TC: 2) MA106C2K_1.1 0
16 CT101C5K Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (TC: 5) CT101C5K_1.1 0
17 MA101C2K Pháp luật đại cương (TC: 2) MA101C2K_1.1 1
18 MA102C2T Pháp luật kinh tế (TC: 2) MA102C2T_1.1 0
19 TC109C3T Phân tích tài chính doanh nghiệp (TC: 3) TC109C3T_1.1 0
20 QT103C2K Quản lý chất lượng (TC: 2) QT103C2K_1.1 0
21 QT113C2T Quản trị chiến lược (TC: 2) QT113C2T_1.1 1
22 QT106C2K Quản trị doanh nghiệp (TC: 2) QT106C2K_1.1 0
23 QT106C3T Quản trị doanh nghiệp (TC: 3) QT106C3T_1.1 0
24 QT101C3K Quản trị học (TC: 3) QT101C3K_1.1 0
25 MA118C3T Quản trị marketing (TC: 3) MA118C3T_1.1 0
26 TC122C2K Tài chính - Tiền tệ (TC: 2) TC122C2K_1.1 0
27 TC114C3T Tài chính doanh nghiệp (TC: 3) TC114C3T_1.1 0
28 NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2 (TC: 4) NN102C4T_1.1 1
29 NN106C4T Tiếng anh chuyên ngành (CKT,CKIT,CTC,CNT) (TC: 4) NN106C4T_1.1 0
30 NN107C4T Tiếng anh chuyên ngành (CQT,CKD,CKX, CMK, CEC) (TC: 4) NN107C4T_1.1 0
32 TH101C2K Tin học đại cương (TC: 2) TH101C2K_1.1 0
33 TH116C2T Tin học ứng dụng trong kế toán (TC: 2) TH116C2T_1.1 0
34 TH120C2T Tin học ứng dụng trong kinh doanh   (TC: 2) TH120C2T_1.1 0
35 CB101C3K Toán cao cấp   (TC: 3) CB101C3K_1.1 2
36 CB102C3T Toán kinh tế (TC: 3) CB102C3T_1.1 1
37 TH103C2T Toán rời rạc (TC: 2) TH103C2T_1.1 0
38 CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh (TC: 2) CT102C2T_1.1 0
39 TC123C2T Thanh toán quốc tế (TC: 2) TC123C2T_1.1 0
40 TC126C2T Thị trường chứng khoán (TC: 2) TC126C2T_1.1 0
41 MA107C2T Thống kê doanh nghiệp (TC: 2) MA107C2T_1.1 0
42 TC128C2T Thuế (TC: 2) TC128C2T_1.1 0
43 QT105C2K Thương mại điện tử (TC: 2) QT105C2K_1.1 0

 HS-SV có nhu cầu học cần vào Phòng Đào tạo (gặp thầy Nguyễn Hữu Quỳnh hoặc  Hoàng Thị Vân Anh) nghe tư vấn và đăng ký học.

 

 


 

Các tin đã đưa: