Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2017-2018)

Ngày đăng: 28/12/2017 - Số lượt đọc: 943

Mã học phần Tên học phần Số TC Lớp HC Bộ môn
         
QT192C5T Khóa luận tốt nghiệp 5 17CKD Quản trị KD
QT174C4T Thực hành tổng hợp (CKD) 4 17CKD Quản trị KD
QT184C4T Thực tập cuối khóa 4 17CKD Quản trị KD
         
QT194C5T Khóa luận tốt nghiệp (CKS) 5 17CKS KSDL
QT176C4T Thực hành tổng hợp 4 17CKS KSDL
QT186C4T Thực tập cuối khóa 4 17CKS KSDL
         
KT190C5T Khóa luận tốt nghiệp (CKT) 5 17CKT1 Kế toán DN
KT121C4T Thực hành kế toán 4 17CKT1 Kế toán CB
KT180C4T Thực tập cuối khóa (CKT) 4 17CKT1 Kế toán DN
         
KT190C5T Khóa luận tốt nghiệp (CKT) 5 17CKT2 Kế toán DN
KT121C4T Thực hành kế toán 4 17CKT2 Kế toán CB
KT180C4T Thực tập cuối khóa (CKT) 4 17CKT2 Kế toán DN
         
KT190C5T Khóa luận tốt nghiệp (CKT) 5 17CKT3 Kế toán DN
KT121C4T Thực hành kế toán 4 17CKT3 Kế toán CB
KT180C4T Thực tập cuối khóa (CKT) 4 17CKT3 Kế toán DN
         
QT193C5T Khóa luận tốt nghiệp (CKX) 5 17CKX Quản trị KD
QT175C4T Thực hành tổng hợp 4 17CKX Quản trị KD
QT185C4T Thực tập cuối khóa 4 17CKX Quản trị KD
         
MA190C5T Khóa luận tốt nghiệp (CMK) 5 17CMK Marketing
MA170C4T Thực hành tổng hợp (CMK) 4 17CMK Marketing
MA180C5T Thực tập cuối khóa (CMK) 5 17CMK Marketing
         
KC190C5T Khóa luận tốt nghiệp (CQ) 5 17CQ XDHC
KC126C4T Thực hành tổng hợp (CQ) 4 17CQ XDHC
KC180C4T Thực tập cuối khóa (CQ) 4 17CQ XDHC
         
QT191C5T Khóa luận tốt nghiệp (CQT) 5 17CQT Quản trị KD
QT171C4T Thực hành tổng hợp (CQT) 4 17CQT Quản trị KD
QT181C4T Thực tập cuối khóa (CQT) 4 17CQT Quản trị KD
         
NN191C5T Khóa luận tốt nghiệp (CTA) 5 17CTA Ngoại ngữ
NN190C4T Thực tập cuối khóa (CTA) 4 17CTA Ngoại ngữ
NN152C6T Tiếng Anh thương mại 3 6 17CTA Ngoại ngữ
         
TC191C5T Khóa luận tốt nghiệp - TCDN 5 17CTC Tài chính
TC171C4T Thực hành tổng hợp - TCDN 4 17CTC Tài chính
TC181C4T Thực tập cuối khóa - TCDN 4 17CTC Tài chính
         
TH191C5T Khoá luận tốt nghiệp (CTK) 5 17CTK Tin học KT
TH118C4T Thực hành tổng hợp  4 17CTK Tin học KT
TH181C4T Thực tập cuối khóa (CTK) 4 17CTK Tin học KT
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 18CKD Chính trị
QT110C2T Khởi sự kinh doanh 2 18CKD Quản trị KD
QT107C3T Kinh doanh thương mại I 3 18CKD Quản trị KD
KT102C2K Nguyên lý kế toán 2 18CKD Kế toán CB
TC122C2K Tài chính - Tiền tệ 2 18CKD Tài chính
QT105C2K Thương mại điện tử 2 18CKD Quản trị KD
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 18CKD Ngoại ngữ
TH120C2T Tin học ứng dụng trong kinh doanh   2 18CKD Tin học KT
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 18CKT1 Chính trị
KT104C4T Kế toán tài chính II 4 18CKT1 Kế toán DN
TC109C3T Phân tích tài chính doanh nghiệp  3 18CKT1 Tài chính
TC123C2T Thanh toán quốc tế 2 18CKT1 Tài chính
TC126C2T Thị trường chứng khoán 2 18CKT1 Tài chính
MA107C2T Thống kê doanh nghiệp 2 18CKT1 Thống kê
TC128C2T Thuế 2 18CKT1 Tài chính
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 18CKT1 Ngoại ngữ
TH116C2T Tin học ứng dụng trong kế toán 2 18CKT1 Tin học kinh tế
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 18CKT2 Chính trị
KT104C4T Kế toán tài chính II 4 18CKT2 Kế toán DN
TC109C3T Phân tích tài chính doanh nghiệp  3 18CKT2 Tài chính
TC123C2T Thanh toán quốc tế 2 18CKT2 Tài chính
TC126C2T Thị trường chứng khoán 2 18CKT2 Tài chính
MA107C2T Thống kê doanh nghiệp 2 18CKT2 Thống kê
TC128C2T Thuế 2 18CKT2 Tài chính
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 18CKT2 Ngoại ngữ
TH116C2T Tin học ứng dụng trong kế toán 2 18CKT2 Tin học kinh tế
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 18CMK Chính trị
MA112C3T Marketing thương mại I 3 18CMK Marketing
MA116C3T Nghiên cứu marketing 3 18CMK Marketing
MA103C2T Pháp luật kinh tế và Luật sở hữu trí tuệ 2 18CMK Luật
MA119C3T Quản trị kênh phân phối 3 18CMK Marketing
TC117C2T Tài chính doanh nghiệp  2 18CMK Tài chính
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 18CMK Ngoại ngữ
MA120C3T Xúc tiến thương mại 3 18CMK Marketing
         
TC101C2T Bảo hiểm 2 18CNT Tài chính
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 18CNT Chính trị
KT123C2T Kế toán máy ngân hàng 2 18CNT Kế toán DN
QT102C3K Kinh tế vi mô 3 18CNT Kinh tế
MA111C2K Marketing ngân hàng 2 18CNT Marketing
TC108C3T Nghiệp vụ ngân hàng thương mại II 3 18CNT Tài chính
TC125C3T Thị trường tài chính 3 18CNT Tài chính
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 18CNT Ngoại ngữ
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 18CQ1 Chính trị
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 18CQ1 Ngoại ngữ
KC119C2T Động cơ đốt trong 2 18CQ1 XDHC
KC113C4T Hóa lý 4 18CQ1 XDHC
KC114C2T Hóa học môi trường 2 18CQ1 XDHC
KC120C4T Sản phẩm dầu mỏ 4 18CQ1 XDHC
KC121C2T Khi dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 2 18CQ1 XDHC
KC123C3T Chế biến dầu khí 3 18CQ1 XDHC
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 18CQT Chính trị
KT102C2K Nguyên lý kế toán 2 18CQT Kế toán CB
QT113C2T Quản trị chiến lược  2 18CQT Quản trị KD
MA118C3T Quản trị marketing 3 18CQT Marketing
QT105C2K Thương mại điện tử 2 18CQT Quản trị KD
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 18CQT Ngoại ngữ
TH120C2T Tin học ứng dụng trong kinh doanh   2 18CQT Tin học KT
CB102C3T Toán kinh tế 3 18CQT Toán 
         
NN132C2K Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 18CTA Ngoại ngữ
NN143C2T Đất nước học  2 18CTA Ngoại ngữ
NN142C2T Dịch 2 18CTA Ngoại ngữ
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 18CTA Chính trị
QT125C3T Kinh doanh thương mại 3 18CTA Quản trị KD
TC123C2T Thanh toán quốc tế 2 18CTA Tài chính
NN153C3T Thư tín thương mại 3 18CTA Ngoại ngữ
NN150C6T Tiếng Anh thương mại 1 6 18CTA Ngoại ngữ
         
TC101C2T Bảo hiểm 2 18CTC Tài chính
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 18CTC Chính trị
KT114C2T Kế toán máy 2 18CTC Kiểm toán
QT102C3K Kinh tế vi mô 3 18CTC Kinh tế
TC120C3T Tài chính doanh nghiệp II 3 18CTC Tài chính
TC125C3T Thị trường tài chính 3 18CTC Tài chính
TC129C3T Thuế 3 18CTC Tài chính
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 18CTC Ngoại ngữ
         
TH110C3T Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 18CTD Tin học KT
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 18CTD Chính trị
TH111C4T Kỹ thuật thiết lập và bảo trì máy tính 4 18CTD Tin học KT
TH109C2T Mạng không dây 2 18CTD Tin học KT
TH112C2T Phân tích và thiết kế hệ thống 2 18CTD Tin học KT
QT106C3T Quản trị doanh nghiệp 3 18CTD Quản trị KD
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 18CTD Ngoại ngữ
         
TH110C3T Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 18CTK Tin học KT
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 18CTK Chính trị
KT107C2T Kế toán tài chính II 2 18CTK Kế toán DN
TH111C4T Kỹ thuật thiết lập và bảo trì máy tính 4 18CTK Tin học KT
TH109C2T Mạng không dây 2 18CTK Tin học KT
TH112C2T Phân tích và thiết kế hệ thống 2 18CTK Tin học KT
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 18CTK Ngoại ngữ
         
QT152C3T Địa lý du lịch 3 18CKS KSDL
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 18CKS Chính trị
KT102C2K Nguyên lý kế toán 2 18CKS Kế toán CB
QT133C3T Quản trị chất lượng dịch vụ KS- DL 3 18CKS KSDL
QT101C3K Quản trị học 3 18CKS Quản trị KD
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 18CKS Ngoại ngữ
TH129C2T Tin học ứng dụng trong kinh doanh Khách sạn-Du lịch 2 18CKS Tin học KT
QT140C2K Văn hóa du lịch 2 18CKS KSDL
         
         
  Tiếng anh cơ bản 120 19CKT Ngoại ngữ
  Giáo dục thể chất 60 19CKT TT-QP
  Giáo dục Quốc phòng - An ninh 75 19CKT TT-QP
  Tin học 75 19CKT Tin KT
  Nguyên lý kế toán (90t) 90 19CKT Kế toán CB
  Kỹ năng mềm 60 19CKT  
         
  Tiếng anh cơ bản 120 19CTC Ngoại ngữ
  Giáo dục thể chất 60 19CTC TT-QP
  Giáo dục Quốc phòng - An ninh 75 19CTC TT-QP
  Tin học 75 19CTC Tin KT
  Kỹ năng mềm 60 19CTC  
  Nguyên lý kế toán (45t) 45 19CTC Kế toán CB
  Kinh tế vi mô 75 19CTC Kinh tế
         
  Tiếng anh cơ bản 120 19CMKT Ngoại ngữ
  Giáo dục thể chất 60 19CMKT TT-QP
  Giáo dục Quốc phòng - An ninh 75 19CMKT TT-QP
  Tin học 75 19CMKT Tin KT
  Nguyên lý kế toán (45t) 45 19CMKT Kế toán CB
  Kinh tế vi mô 75 19CMKT Kinh tế
  Kỹ năng mềm 60 19CMKT  
         
  Tiếng anh cơ bản 120 19CQT Ngoại ngữ
  Giáo dục thể chất 60 19CQT TT-QP
  Giáo dục Quốc phòng - An ninh 75 19CQT TT-QP
  Tin học 75 19CQT Tin KT
  Nguyên lý kế toán (45t) 45 19CQT Kế toán CB
  Kinh tế vi mô 75 19CQT Kinh tế
  Kỹ năng mềm 60 19CQT  
         
  Tiếng anh cơ bản 120 19CQTX Ngoại ngữ
  Giáo dục thể chất 60 19CQTX TT-QP
  Giáo dục Quốc phòng - An ninh 75 19CQTX TT-QP
  Tin học 75 19CQTX Tin KT
  Kỹ năng mềm 60 19CQTX  
  Nguyên lý kế toán (45t) 45 19CQTX Kế toán CB
  Kinh tế vi mô 75 19CQTX Kinh tế
         
         
  Tiếng anh cơ bản 120 19CQTD Ngoại ngữ
  Giáo dục thể chất 60 19CQTD TT-QP
  Giáo dục Quốc phòng - An ninh 75 19CQTD TT-QP
  Tin học 75 19CQTD Tin KT
  Kỹ năng mềm 60 19CQTD  
         
         
  Tiếng anh cơ bản 120 19CEC Ngoại ngữ
  Giáo dục thể chất 60 19CEC TT-QP
  Giáo dục Quốc phòng - An ninh 75 19CEC TT-QP
  Tin học 75 19CEC Tin KT
  Kỹ năng mềm 60 19CEC  
  Kinh tế vi mô 75 19CEC Kinh tế
  Pháp luật thương mại điện tử 45 19CEC Luật
         
  Tiếng anh cơ bản 120 19CKDT Ngoại ngữ
  Giáo dục thể chất 60 19CKDT TT-QP
  Giáo dục Quốc phòng - An ninh 75 19CKDT TT-QP
  Tin học 75 19CKDT Tin KT
  Nguyên lý kế toán (45t) 45 19CKDT Kế toán CB
  Kinh tế vi mô 75 19CKDT Kinh tế
  Kỹ năng mềm 60 19CKDT  
         
  Tiếng anh cơ bản 120 19CTA Ngoại ngữ
  Giáo dục thể chất 60 19CTA TT-QP
  Giáo dục Quốc phòng - An ninh 75 19CTA TT-QP
  Tin học 75 19CTA Tin KT
  Dẫn luận ngôn ngữ 45 19CTA Ngoại ngữ
  Cơ sở văn hóa VN 45 19CTA Ngoại ngữ
  Kỹ năng mềm 60 19CTA  
         
  Tiếng anh cơ bản 120 19CIT Ngoại ngữ
  Giáo dục thể chất 60 19CIT TT-QP
  Giáo dục Quốc phòng - An ninh 75 19CIT TT-QP
  Tin học 75 19CIT Tin KT
  Kỹ năng mềm 60 19CIT  
  Cơ sở lập trình 75 19CIT Tin KT
  Cơ sở dữ liệu 75 19CIT Tin KT
         
         
  Tiếng anh cơ bản 120 19CQTK Ngoại ngữ
  Giáo dục thể chất 60 19CQTK TT-QP
  Giáo dục Quốc phòng - An ninh 75 19CQTK TT-QP
  Tin học 75 19CQTK Tin KT
  Kỹ năng mềm 60 19CQTK  
  Quản trị học 45 19CQTK Quản trị
  Kinh tế vi mô 75 19CQTK Kinh tế
  Hậu cần kinh doanh khách sạn 45 19CQTK KSDL
         
         
  Tiếng anh cơ bản 120 19CCBM Ngoại ngữ
  Giáo dục thể chất 60 19CCBM TT-QP
  Giáo dục Quốc phòng - An ninh 75 19CCBM TT-QP
  Tin học 75 19CCBM Tin KT
  Kỹ năng mềm 60 19CCBM  
  Kinh tế vi mô 75 19CCBM Kinh tế
  Quản trị học 45 19CCBM Quản trị
  Văn hóa ẩm thực 45 19CCBM KSDL
         
  Tiếng anh cơ bản 120 19CCKH Ngoại ngữ
  Giáo dục thể chất 60 19CCKH TT-QP
  Giáo dục Quốc phòng - An ninh 75 19CCKH TT-QP
  Tin học 75 19CCKH Tin KT
  Kỹ năng mềm 60 19CCKH  
  Hóa học đại cương 45 19CCKH XDHC
  Kỹ thuật điện - Điện tử 75 19CCKH XDHC
         

Các tin đã đưa: