Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

Ngày đăng: 22/01/2018 - Số lượt đọc: 754

BỘ CÔNG THƯƠNG
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI
Số: …..…/TB-ĐT
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                   Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018
 

THÔNG BÁO
         V/v tổ chức đăng ký lớp học lại, học cải thiện điểm
học kỳ II năm học 2017-2018
n c tiến độ đào to năm hc 2017-2018 và kế hoch đào to ca các lp cao đẳng;
n c s SV còn n các hc phn trong năm học 2017-2018 ca SV đến ngày 19/01/2018.
Nhà trường thông báo kế hoch t chc hc k ph (học k III_D2 năm 2017-2018) như sau:
1. Kế hoạch tổ chức
- Đối tượng học: Tất cả SV có nguyện vọng muốn đăng ký học lại, học cải thiện điểm.
- Tổ chức đăng ký: SV nộp đơn đăng ký học lại, học cải thiện điểm theo mẫu trên trang đăng ký học về Phòng Đào tạo (gặp cô Vân Anh) từ tuần 4 (22/01/2018) đến hết tuần 5 (04/02/2018).
- Thời gian thông báo danh sách các lớp học phần được mở: tuần 6 (từ 26/02/2018 đến 02/03/2018)
- Thời gian học: Dự kiến từ tuần 7 (05/03/2018)
- Thời gian thi: theo lịch thi của Phòng Đào tạo công bố trên WebSite ctet.edu.vn
2. Các học phần dự kiến mở
Căn cứ vào đơn đăng ký học lại, học cải thiện điểm của SV và điều kiện thành lập lớp, Phòng Đào tạo sẽ thông báo kế hoạch chi tiết của các lớp học phần được mở.
3. Học phí
SV đóng học phí theo quy định tại Phòng Tài chính – Kế toán.
                                                                                                   TL. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận                                                                            TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
- BGH
- Các khoa, phòng Công tác HSSV
- Ban biên tập WebSite
- Lưu : ĐT
                                                                                   
                                                                                       
      Quách Xuân Trường         
 

Chú ý:

download mẫu đơn

1. Mẫu đơn đăng ký học

2. Mẫu đơn hủy đăng ký học

 

Các tin đã đưa: